Členovia rady žiakov v školskom roku 2018/19:

 

Predseda rady žiakov: Michal Kišš, 9.B

 

Trieda Meno Foto Trieda Meno Foto
4. A Natália Kondrlová   4. B Michal Kulich  
4. C Gabika Rizikyová        
5. A Alex Košara   5. B Safiyah Almuhairi  
6. A Samuel Kišš   6. B Ivana Medveďová  
7. A Bruno Benda   7. B Jakub Medveď  
8. A Lucia Gáborová   8. B Daša Čechovská  
9. A Adriana Dubinová   9. B Michal Kišš  Štatút žiackej školskej rady -  ZŠ Bezručova 66, Trenčín

 

Článok 1.

Činnosť žiackej školskej rady

 

 1. Vyjadruje sa ku skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a podáva návrhy na činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

 2. Rieši problémy a sťažnosti s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy a predkladá mu svoje stanoviská a návrhy.

 3. Prijíma a konzultuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

 4. Podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

 5. Je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

 

Článok 2.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 

 1. Zastupujú všetkých žiakov školy.

 2. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.

 3. Členovia žiacej školskej rady si zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

 

Článok 3.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 

 1. Voliť a byť volený.

 2. Navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady.

 3. Byť informovaný o skutočnostiach, o ktorých sa na rade rokovalo, a slobodne sa k nim vyjadrovať.

 4. Hlasovať o všetkých uzneseniach rady.

 5. Predkladať na rokovanie rady vlastné námety.

 

Článok 4.

Povinnosti predsedu školskej rady

 

 1. Riadi činnosť rady a koná v jej mene.

 2. Zvoláva pripravuje a riadi zasadnutia rady.

 

Článok 5.

Zasadnutia rady žiakov

 

       Rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

 

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 12.9.2009 a od toho dňa nadobúda účinnosť.