Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Základná škola, Bezručova 66, Trenčín
Adresa školy Bezručova 66, 911 01 Trenčín
  IČO: 31870431
Telefón +421 32 6521472
E-mail sestka@zsbezrucatn.edu.sk,
Zriaďovateľ Mesto Trenčín
Primátor mesta: Mgr. Richard Rzbníček
Adresa: Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
  IČO: 00312037 DIČ: 2021079995

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Ivan Pavlík 032 652 99 35 0902 911 094 sestka@zsbezrucatn.edu.sk,
ZRŠ Mgr. Anna Gemerová 032 651 14 72   bezrucovazastup@centrum.sk
ZRŠ Mgr. Bohdana Mojžišová 032 651 14 72   bezrucovazastup@centrum.sk
ZRŠ Ing. Zuzana Virguš 032 651 14 72 0911 051 053 ekonombezrucova@centrum.sk

Rozhodovacie konanie:

Výkon štátnej správy v prvom stupni podľa §5 ods. 3 zákona č. 59602003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.

Počet vydaných rozhodnutí podľa §5 ods.:

Základná škola

3a

3b

3c

3d

3e

3f

3g

3h

3i

3j

3k

3l

3m

3n

Bezručova

75

12

9

8

17

Legenda:

Riaditeľ rozhoduje o:

3a – prijatí žiaka do školy,

3b – odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,

3c – dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky,

3d – oslobodení od povinnosti žiaka dochádzať do školy,

3e – oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich 

        častí,

3f – povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,

3g – uložení výchovných opatrení,

3h – povolení vykonať komisionálnu skúšku,

3i – povolení vykonať komisionálnu skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetoch aj 

       uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,

3j – určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu  nákladov za  

       starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a školskom zariadení,

3k – individuálnom vzdelávaní,

3l – vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom

       zastupiteľského úradu iného štátu,

3m – individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí,

3n – umožnení štúdiu žiaka podľa individuálneho učebného plánu,

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Šmatláková Oľga, PaedDr.  
pedagogickí zamestnanci Čudaiová Martina, Mgr.  
ostatní zamestnanci Compeľová Natália, Mgr.  
zástupcovia rodičov Jasečko Dušan, Ing.  
  Štulraiter Jaroslav  
  Kraus Ľudovít  
  Kudláčová Júlia, JUDr.  
zástupca zriaďovateľa Kanaba Ján, JUDr.  
  Struhárová Eva  
  Urbánek Michal, Ing.  
  Ščepko Richard, Ing.  

Poradné orgány školy

Rada rodičov :

Rada rodičov je zložená z volených zástupcov jednotlivých tried.

predseda : Ing. Dušan Jasečko

podpredseda: JUDr. Tatiana Koudělková

pokladník: Mgr. Daniela Lukačková

Pedagogická rada :

Pedagogická rada je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov školy.

Rada žiakov:

Rada žiakov pri škole funguje dlhoročne, skladá sa z volených zástupcov tried ročníkov 4. až 9.

Rada žiakov mala dvoch volených zástupcov v Mestskej žiackej rade.

Predmetové komisie a metodické združenia:

Predmetové komisie a metodické združenia pracovali podľa vopred schváleného plánu práce a uskutočnili sa všetky naplánované zasadnutia PK a MZ. Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval podľa schválených tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Jednotlivé PK a MZ priebežne plnili úlohy ŠkVP.


Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
PK jazyky Mgr. Ivana Pomajbová ANJ,NEJ,RUJ,SJL  
PK dejepis a výchovy Ing.Mgr. Jana Kyselicová HUV,VYV,TSV,ETV,OBN,VUM,  
PK prírodovedné predmety Mgr. Liliana Kiššová MAT,FYZ,CHE,BIO,GEG,TEH,SEE,INF,NBV,  
MZ I.stupeň Mgr. Tatiana Vancová Primárne vzdelávanie  
MZ ŠKD Mgr. Anna Kolerová Školský klub detí  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 480

Počet tried: 21

Podrobnejšie informácie:
Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21
počet žiakov 68 62 66 47 61 51 48 40 37 480
z toho ŠVVP 2   2 1 1   1 2 1 10
z toho v ŠKD 61 53 61 42           217

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 82 / 47

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 68 / 40

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 12 / 6


  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 6 4 1        

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  Gym 4.roč Gym 8.roč Gym 5.roč Obchod. akadémia SOŠ s mat. SOŠ 3-ročné SOŠ 2-ročné Iné Spolu
prijatí 15 10 1 4 13 2 0    

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda ANJ Aj NP BIO DEJ DRV ETV FRJ FYZ GEG HUV CHEM IFV INF MAT M Np
I.A 1,04         1       1       1,04  
I.B 1         1       1       1  
I.C 1         1       1       1  
II.A 1,06         1       1       1,12  
II.B 1,06         1       1       1,06  
II.C 1,1         1       1       1,14  
III.A 1,15         1       1   1   1,2  
III.B 1         1       1   1   1,18  
III.C 1,1         1       1   1   1,19  
IV.A 1,36         1       1   1   1,56  
IV.B 1,1         1,09       1   1   1,48  
V.A 1,46   1,32 1,32   1     1,25 1     1 1,46  
V.B 1,79   1,52 1,41   1     1,38 1     1 1,45  
VI.A 2,3   2 1,65   1   2,13 1,3 1,35     1,09 1,87  
VI.B 1,73   2 1,62   1   2,08 1,77 1,27     1 1,81  
VII.A 1,8   1,68 1,32   1   1,72 1,4 1,16 1,48   1 1,92  
VII.B 2,05   1,82 1,5   1   2,05 1,55 1,05 1,95   1,05 2,05  
VIII.A 1,95   1,21 1,42   1   1,79 1,63   1,95   1 2,16  
VIII.B 1,9   1,33 1,38   1   2,05 1,38   2,24   1 2,24  
IX.A 1,56   1,81 1,19   1   1,38 1,38   1,75   1 1,81  
IX.B 2,3   1,95 1,4   1   1,9 1,5   2,3   1 2,2  

Trieda NBV NEJ OBN OBV PVC PR PDA PVO RUJ SJNP SJL SJL NP SPR SEE TCHV
I.A 1             1,04     1,33   1    
I.B 1             1     1   1    
I.C 1             1     1,09   1    
II.A 1             1,06     1,29   1    
II.B 1             1,11     1,33   1    
II.C 1             1,24     1,29   1    
III.A 1           1,15       1,2   1    
III.B 1           1,05       1,32   1    
III.C 1           1,1       1,29   1    
IV.A 1       1   1,36       1,6   1    
IV.B 1       1   1,29       1,52   1    
V.A 1                   1,89   1    
V.B 1                   2,28   1    
VI.A 1   1,43               2,61   1    
VI.B 1   1,46               2,27   1    
VII.A 1 1,64 1,2               2,04   1 1,04  
VII.B 1 2,09 1,41               2,32   1 1,09  
VIII.A 1 1,5 1,21           1,86   2,16   1 1  
VIII.B 1 1,46 1,14           2,25   2,29   1 1,05  
IX.A 1 1,85 1,13           2,67   2   1    
IX.B 1 2 1,3           2,17   2,8   1    

Trieda THD TSV TEV VLA VUM VYV VV Np ZEM
I.A   1       1    
I.B   1       1    
I.C   1       1    
II.A   1       1    
II.B   1       1    
II.C   1       1    
III.A     1 1   1    
III.B     1 1,05   1    
III.C     1 1,14   1    
IV.A     1 1,48   1    
IV.B     1 1,14   1    
V.A 1 1,04       1    
V.B 1,03 1,1       1    
VI.A 1,09 1       1,09    
VI.B 1,08 1       1    
VII.A 1 1,08       1,12    
VII.B 1,05 1,05       1    
VIII.A 1 1     1,05      
VIII.B 1 1,14     1,05      
IX.A   1,13     1,19      
IX.B   1,26     1,05      

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
I.A 24 23 1 0
I.B 21 19 0 2
I.C 23 23 0 0
II.A 19 17 0 2
II.B 20 18 0 2
II.C 23 21 0 2
III.A 21 20 0 1
III.B 23 22 0 1
III.C 22 21 0 1
IV.A 25 25 0 0
IV.B 22 21 0 1
V.A 31 28 0 3
V.B 30 29 0 1
VI.A 25 22 1 2
VI.B 26 26 0 0
VII.A 25 25 0 0
VII.B 23 22 0 1
VIII.A 19 19 0 0
VIII.B 21 21 0 0
IX.A 16 16 0 0
IX.B 21 20 0 1

Prospech žiakov:

Legenda:

PsV    – prospel s vyznamenaním

PVD   – prospel veľmi dobre

P         – prospel

N        – neprospel

Nekl.  – neklasifikovaný

Základná škola

Počet žiakov

PsV

%

PVD

%

P

%

N

%;

Nek

%

Bezručova

480

283

58,96

82

17,08

93

19,38

2

0,42

20

4,17

Správanie žiakov:

Základná

škola

Spolu stupeň

   1

Roč.

Spolu stupeň

   2

Roč.

Spolu stupeň

   3

Roč.

Spolu stupeň

   4

Roč.

1.-4.

5.-9.

1.-4.

5.-9.

1.-4.

5.-9.

1.-4.

5.-9.

Bezručova

480

243

237

0

0

0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
I.A 24 1394 58,08 1394 58,08 0 0,00
I.B 21 1129 53,76 1129 53,76 0 0,00
I.C 23 1223 53,17 1222 53,13 1 0,04
II.A 19 880 46,32 880 46,32 0 0,00
II.B 20 1383 69,15 1383 69,15 0 0,00
II.C 23 1099 47,78 1099 47,78 0 0,00
III.A 21 1422 67,71 1422 67,71 0 0,00
III.B 23 1345 58,48 1345 58,48 0 0,00
III.C 22 1095 49,77 1095 49,77 0 0,00
IV.A 25 1328 53,12 1328 53,12 0 0,00
IV.B 22 1493 67,86 1493 67,86 0 0,00
V.A 31 1568 50,58 1568 50,58 0 0,00
V.B 30 2734 91,13 2734 91,13 0 0,00
VI.A 25 1566 62,64 1565 62,60 1 0,04
VI.B 26 1793 68,96 1793 68,96 0 0,00
VII.A 25 2022 80,88 2022 80,88 0 0,00
VII.B 23 1311 57,00 1311 57,00 0 0,00
VIII.A 19 1879 98,89 1879 98,89 0 0,00
VIII.B 21 1435 68,33 1435 68,33 0 0,00
IX.A 16 1354 84,63 1354 84,63 0 0,00
IX.B 21 1353 64,43 1353 64,43 0 0,00

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR
Monitor SJL 37 75,2 61,2
Monitor MAT 37 73,2 56,4

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21
Cudzie jazyky 1.-9. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21
                   
                   
                   
                   
                   

Štruktúra tried

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Prvého ročníka 3 68 2
Bežných tried 18 412 8
Spolu 21 480 10

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Zamestnanci:

Počty pedagogických zamestnancov:

Základná škola

Fyzický stav

Prepočítaný stav

Asistenti

Odborní zamestnanci

Vychovávatelia

ŠKD/prepočítaný stav

Bezručova

30

29,56

2

0,65

7 fyz./ 5,8 úvazku

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov:

Základná škola

bez kvalifikačnej skúšky

s I. kvalifikačnou skúškou

s II. kvalifikačnou skúškou

so 6% kreditovým príplatkom

s 12% kreditovým

príplatkom

Bezručova

16

5

5

8

9

Počty nepedagogických zamestnancov:

                 Základná škola             

                 Školská  jedáleň

     Fyzický stav

 Prepočítaný stav

      Fyzický stav

  Prepočítaný stav

Bezručova

6

6

7

6,5

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Odbornosť vyučovania vyjadrená v % :

Základná škola

1.- 4. ročník

5. - 9. ročník

1. – 9. ročník

ŠKD

Bezručova

100

99,33

99,67

100

Odbornosť vyučovania cudzích jazykov vyjadrená v % :

Cudzí jazyk

Základná škola

Anglický

Nemecký

Ruský

Bezručova

100

83,33

100

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
7.B Nej 2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Pre každú školu je mimoriadne potrebné disponovať kvalifikovanými a odborne zdatnými pedagógmi. Je dôležité zabezpečiť vhodné podmienky a možnosti pre rozvoj pedagogických zamestnancov. Zo strany učiteľov pretrváva záujem o zvyšovanie kvalifikácie v oblasti komunikácie a zlepšovanie aktuálneho stavu vedomostí v prierezových témach. Ako mimoriadne dôležité sa javí zvyšovanie vedomostí a poznatkov v súvislosti so žiakmi so špecifickými potrebami, ktorých neustále pribúda. Vedenie školy bude aj naďalej podporovať ďalšie vzdelávanie pedagógov v uvedených oblastiach. Dôležité je vzdelávanie v oblasti psychológie, pedagogiky, v osobnostnej a sociálnej výchove.

Vzdelávanie prebieha na základe jednotlivých ponúk MPC, ŠPÚ, SŠÚ a tiež samoštúdiom.

Každý pedagóg dávno pochopil, že ak chceme poskytovať žiakom informácie a vedomosti modernou formou, musíme v prvom rade začať od seba, Je potrebné používať netradičné metódy, zlepšovať kvalitu výučby. V prvom rade je potrebné začať od seba - vlastným vzdelávaním. Využívať špecifické a účelné a pre žiakov zaujímavé učebné metódy a formy. Učitelia sa musia vzdelávať ak chcú učiť a sprostredkovávať poznatky moderným a aktuálnym spôsobom. Súčasný systém však nerieši mnohé otázky denného života školy, a tak ku svojej odbornosti musí pridať každý niečo naviac. V škole pôsobí výchovný poradca, sociálny pedagóg a tiež asistenti učiteľa. V budúcom školskom roku s podporou zriaďovateľa začne v škole pôsobiť aj školský špeciálny pedagóg.


2.6 Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok  2016/2017

1.

Zuzana Gajdošová

-         1. Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov/neotvorilo   

-            sa/

-         2. Ukončenie-obhajoba: Didaktické hry vo vyuč. Nj na ZŠ a SŠ

-         3. Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom

-             procese.

-          

2.

Katarína Jordánová

1. Skupinové vyučovanie vo výučbe  cudzích jazykov /neotvorilo   sa/.

 2. Vyučovanie angl. jazyka bez materiálov a s minim. učebnými   pomôckami.

3.  Prípravné atestačné vzdelávanie pred I. atestáciou

3.

Miroslava Koprivňanská

  Vzdelávanie k II. atestácií v min. šk. roku sa neotvorilo

4.

Lubjáková Katarína

Vzdelávanie k II. atestácií /neotvorilo sa/

5.

Monika Moťovská

Vzdelávanie k I. atestácií /neotvorilo sa/

6.

Eva Novosadová

Vzdelávanie k I. atestácií /neotvorilo sa/

7.

Barbora Petrechová

-         Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese.

8.

Marcela Pipitová

 1.Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede /neotvorilo sa /

 2. Riešenie komfl. situácií v školách.

 3. Program rozvoja osobnosti. /neotvorilo sa/

9.

Ivana Pomajbová

1. Skupinové vyučovanie vo výučbe  cudzích jazykov /neotvorilo   sa/.

 2. Vyučovanie angl. jazyka bez materiálov a s minim. učebnými   pomôckami.

3.  Prípravné atestačné vzdelávanie pred I. atestáciou

10.

Tatiana Vancová

Vzdelávanie k II. atestácií.

11.

Marta Vaculková

1.Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede /neotvorilo sa /

 2. Riešenie komfl. situácií v školách.

 3. Program rozvoja osobnosti. /neotvorilo sa/

12.

 Lenka Gajdúšková

Obhajoba atest. Práce MPC - MAN KONZULT  over.prof. komun..

13.

Jana Kyselicová

1.Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch.

2. Multikultúrnou  výchovou proti predsudku a rasizmu.

14.

Romana Oravcová

Adaptačné vzdelávanie

15.

Bohdana Mojžišová

školský management, funkčné vzdelávanie vedúcich zamestnancov v školstve /neotvorili sa/

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Úspešnosť žiakov v školských a vyšších kolách súťaží v školskom roku 2016/2017

Názov súťaže, kategória

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenie

Vyučujúca -
na súťaž pripravovala:

Matematická olympiáda - okresné kolo

Z 5

Kudláč Tomáš


5.A

5. – 7.miesto


Mgr. Novosadová

Štefániková Marína 

Barteková Anna 

8. – 12.miesto

Adamaťová Alica 

13. – 16.miesto

Soldová Nela 

5.B

17. – 18.miesto

Z 6

Ema Čudaiová

6.B

1. - 3. miesto

Mgr. Kiššová

Ema Hunčíková

6.A

5. miesto

Z 7

Michal Kišš

7.B

11. miesto

PeadDr. Šmatláková

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

Próza
2. kat.

Jonáš Sládek

5.A

3.miesto

Próza
3. kat.

Laura Šuleková

7.B

2.miesto
-postup do okresného kola

Olympiáda NEJ - celoslovenské kolo

kat C

Maximiliana Muchová

9. A

3.miesto

Mgr. Gajdošová

PYTAGORIÁDA - okresné kolo

P 6

Čudaiová Ema

6. B

3.miesto

Mgr. Kiššová

Geografická olympiáda - okresné kolo

E

Bublavý Ondrej

9. B

2. miesto - 75 bodov

Mgr. Novosadová

Olympiáda ANJ - krajské kolo

kat 1 C

Kollárik Alex

8. A

8.miesto

Mgr. Pomajbová

Olympiáda NEJ - okresné kolo

kat. B

Litvová Emma

9. A

8.miesto

Mgr. Gajdošová

kat. C

Maximiliana Muchová

9. A

2.miesto

TECHNICKÁ SÚŤAŽ - kategória ručné obrábanie kovov Trenčín - krajské kolo / zúčastnilo sa 45 žiakov

8. - 9. ročník

Matúš Žuffa

9.A

3.miesto - 89 bodov

Ing. Kyselicová

Slavomír Keleši

9.B

5.-6.miesto - 87 bodov

Matúš Koža

9.B

19.miesto - 74 bodov

TECHNICKÁ SÚŤAŽ - kategória robotika - krajské kolo / zúčastnilo sa 38 žiakov

8. - 9. ročník

Erik Kučák

9.A

18.miesto - 61 bodov

Ing. Kyselicová

Matej Mráz

9.A

20.miesto - 59 bodov

Šimon Jasečko

8.B

21.miesto - 58 bodov

Technická olympiáda - krajské  kolo

Kat. B

Michal Kišš

7.B

5.miesto
úspešný riešiteľ

Ing. Kyselicová

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Poézia
2. - 4. ročník

Natália Kondrlíková

2.A

1.miesto

Mgr. P. Dúcky

Alžbeta Brokešová

3.B

2.miesto

Mgr. L. Gajdúšková

Melissa Holá

3.C

3.miesto

Mgr. P. Ripková

Šimon Ondruš

3.B

Mgr. T. Vancová

Próza
2. - 4. ročník

Samuel Kišš

4.A

1.miesto

Mgr. P. Dúcky

Michal Murín

2.B

2.miesto

Mgr. L. Gajdúšková

Próza
2. kategória

Jonáš Sládek

5.A

1.miesto

Ema Čudaiová

6.B

2.miesto

Mgr. Jordánová

Veronika Sobková

6.B

3.miesto

Mgr. Jordánová

Poézia
2. kategória

Anna Barteková

5.A

1.miesto

Nikola Nemšáková

5.B

2.miesto

Ema Masarovičová

5.B

3.miesto

Próza
3. kategória

Laura Šuleková

7.B

1.miesto

Ivan Vanca

8.B

2.miesto

Michael Jakovlev

9.B

3.miesto

Poézia
3. kategória

Klára Bunčeková

9.A

1.miesto

Sofia Mudranincová

7.B

2.miesto

Pytagoriáda - školské kolo

3. ročník

Šimon Ondruš

3. B

1.miesto

Mgr. T. Vancová

Alica Koreňová

3. B

2.miesto

Samuel Koreň

3. C

3.miesto

Mgr. I Harušťáková

Ema Tilandy

3. A

Mgr. Z. Ivanovičová

4. ročník

Igor Vargovič

4. B

1.miesto

Mgr. K. Lubjáková

Sára Žilinčanová

4. B

2.miesto

Daniel Struhár

4. B

3.miesto

Martin Šifra

4. B

Matematická olympiáda - okresné kolo

5. ročník
Z 5

Soldová Nela

5. B

17.-18.miesto - 9 b

Mgr. Novosadová

Štefániková Marína

5. A

5.-7.miesto - 12 b

Barteková Anna

5. A

8.-12.miesto - 11 b

Adamaťová Alica

5. A

13.-16.miesto - 10 b

Kudláč Tomáš

5. A

5.-7.miesto - 12 b

9. ročník
Z 9

Šesták Martin

9. A

11.-13.miesto - 13 b

Mgr. Kiššová

Olympiáda NEJ - okresné kolo

kat. B

Litvová Emma

9. A

2.miesto
postup do krajského kola

Mgr. Gajdošová

Olympiáda ANJ - okresné kolo

kat B1

Vargha Samuel

9.B

3.miesto

Mgr. Pomajbová

kat A1

Kraus Emma

8. miesto

Pytagoriáda - školské kolo

5. roč

Barteková Anna

5. A

1.miesto - 18 b /13+6

Kudláč Tomáš

5. A

2.miesto - 17 b /12+5

Štefániková Marína

5. A

3.miesto - 17 b /11+6

6. roč

Kotrha Stanislav

5. A

1.miesto - 20 b /10+10

Čudaiová Ema

5. A

2.miesto - 19 b /12+7

Kraus Emma

5. A

3.miesto - 19 b /11+8

Forgáč Jakub

5. A

7. roč

Urbánek Matej

7. A

1.miesto - 20 b /11+9

Kišš Michal

7. B

2.miesto - 15 b /11+4

8. roč

Cellerová Agáta

8. B

1.miesto - 16 b /10+6

Lečková Ema

8. A

2.miesto - 13 b /11+2

Geografická olympiáda - školské kolo

5. roč

Kudláč Tomáš

5. A

1.miesto - 89 b

Mgr. Novosadová

Jánošová Ema

5. A

2.miesto - 85 b

Kosová Simona

5. A

3.miesto - 81 b

Obdržal Tomáš

5. B

6. roč

Kučák Matej

6. A

1.miesto - 76 b

Mgr. Kiššová

Žuk Adam

6. B

2.miesto - 68 b

Pastva Samuel

6. B

3.miesto - 67 b

7. roč

Šujanová Ella

7. A

1.miesto - 91 b

PeadDr. Šmatláková

Kišš Michal

7. B

2.miesto - 85 b

Kudělková Katarína

7. A

3.miesto - 84 b

8. roč

Cvik Dominik

8. B

1.miesto - 96 b

PeadDr. Šmatláková

Lečková Ema

8. A

2.miesto - 86 b

Hunčík Tomáš

8. B

3.miesto - 85 b

9. roč

Bublavý Ondrej

9. B

1.miesto - 99 b

Mgr. Novosadová

Geršiová Katarína

9. B

2.miesto - 79 b

Muchová Maximiliána

9. A

3.miesto - 70 b

Mgr. Kiššová

Dejepisná olympiáda - školské kolo

7. roč

Dubinová Adriana

7.A


postup do vyššieho kola


Mgr. Kišková

8. roč

Cvik Dominik

8.B

9. roč

Geršiová Katarína

9.B

Technická olympiáda - okresné  kolo

Kat. B

Michal Kišš

7.B

1.miesto


Ing. Kyselicová
 

Kat. A

Bublavá Ondrej

9.B


2.miesto

Keleši Slavomír

Olympiáda SJL - školské kolo

Kat. 8. - 9. ročník

Litvová Emma

9. A

1.miesto

Mgr. Jordánová

Balušíková Viktória

8. B

2.miesto

Mgr. Gemerová

Bublavý Ondrej

9. B

3.miesto

Mgr. Gajdošová

Olympiáda NEJ - školské kolo

kat. A

Mikitová Nina

7. A

1.miesto

Mgr. Gajdošová

Urbánek Matej

2.miesto

Lukačková Júlia

3.miesto

kat. B

Litvová Emma

9. A

1.miesto

Bublavý Ondrej

9. B

2.miesto

kat. C

Muchová Maximiliána

9. A

1.miesto

Olympiáda ANJ - školské kolo

kat. A

Hanková Eva

7. A

1.miesto

Mgr. Pišková

Nemcová Nikola

2.miesto

Mgr. Pomajbová

Mikitová Nina

3.miesto

Mgr. Pišková

kat. B

Vargha Samuel

9. A

1.miesto

Mgr. Pomajbová

Bunčeková Klára

2.miesto

Geršiová Katarína

9. B

3.miesto

Mgr. Jordánová

Technická olympiáda - školské  kolo

Kat. B

Michal Kišš

7.B

1.miestoIng. Kyselicová

Dominik Depeš

7.A

2.miesto

Adam Krištof

7.B

Kat. A

Bublavá Ondrej

9.B

1.miesto

Keleši Slavomír

2.miesto

Trenčianske hodiny - školské kolo, 14.11.2016

I. kategória
1. - 3. ročník

Nelly Masariková

3. C

1. miesto

Mgr. I. Harušťáková

Meliska Holá

3. C

2. miesto

Mgr. I. Harušťáková

Eliška Fidesová

3. A

3. miesto

Mgr. Z. Ivanovičová

Ninka Adamaťová

1. A


cena poroty

Mgr. M. Čudaiová

Vaneska Rolinčinová

1. C

Mgr. L. Šedivá

Miško Kulich

2. B

Mgr. L. Gajdúšková

II. kategória
4. - 6. ročník

Tomáš Kudláč

5. A

2. miesto

Nikola Purdešová

5. B

3. miesto

Natália Monika Koritková

5. B

III. kategória
7. - 9. ročník

Júlia Lukačková

7. A

2. miesto

TOPlist

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola sa prezentuje množstvom aktivít pre žiakov i okolitú komunitu obyvateľov mesta. Samozrejmosťou je organizácia školy v prírode pre žiakov 2. ročníkov. Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníkov, ktorý prebiehal v lyžiarskom stredisku SKI Jasná. Tretiaci sa zúčastnili plaveckého výcviku. Od tohto školského roka začal u nás pôsobiť krúžok volejbalu pod vedením skúseného trénera Ing. Erika Gábora. Na majstrovstvách Slovenska v minivolejbale sa umiestnili na krásnom siedmom mieste.
AKTIVITY 2016/2017
trieda dátum názov, miesto akcie
2.B 3.10.2016 Environmentálna prednáška k ochr.živ. prostredia - TSK
4.A, 4.B 7.10.2016 Exkurzia - Hvezdáreň, Hlohovec
6.A, 6.B 7.10.2016 Exkurzia - Balneologické múzeum, Piešťany
5.A 19.10.2016 Návšteva knižnice - informačná exkurzia, Trenčín
5.B 21.10.2016 Návšteva knižnice - informačná exkurzia, Trenčín
2.A, 2.B, 2.C 24.10.2016 Návšteva knižnice - zoznámenie s funkciou kn.,Trenčín
2.A, 2.B, 2.C 25.10.2016 Mliečny deň - prednáška, ZŠ trieda
2.A, 2.B, 2.C 26.10.2016 Exkurzia - Čachtický hrad, Gazdovský dvor
2.A, 2.B, 2.C 27.10.2016 Halloweenský deň - tematický deň, ZŠ triedy
3.A, 3.B, 3.C 27.10.2016 Exkurzia - Driny, Červený kameň
4.A 11.11.2016 Zvon obetiam vojen - ústa k obetiam, cintorín Trenčín
1.A, B, C  2.A ,B, C 16.11.2016 - 17.11.2016 Tajomná noc, areál ZŠ, triedy, ŠJ /podpora samostatnosti/
7.A, 7.B 22.11.2016 Geografická exkurzia - Dubnica n.V, Valaská Belá
2.A, 2.B 25.11.2016 Návšteva knižnice, Trenčín /osvojenie liter. pojmov/
2.C 28.11.2016 Návšteva knižnice, Trenčín /osvojenie liter. pojmov/
2.A, 2.B 6.12.2016 Mikuláš Cup - futbalový turnaj, Športová hala TN
2.A, 2.B, 2.C 13.12.2016 Návšteva knižnice - beseda - spisovateľ, autor, Trenčín
2.C 11.1.2017 Návšteva knižnice - tvorivé čítanie, Trenčín
2.C, 2.B 16.1.2017 Korčuľovanie pri Vodníkovi -základy korčuľovania, Trenčín
2.C, 2.B 23.1.2017 Korčuľovanie pri Vodníkovi -základy korčuľovania, Trenčín
2.C, 2.B 30.1.2017 Korčuľovanie pri Vodníkovi -základy korčuľovania, Trenčín
2.A, 2.B, 2.C 13.2.2017 Korčuľovanie pri Vodníkovi -základy korčuľovania, Trenčín
2.A, 2.B, 2.C 13.2.2017 Návšteva knižnice - ľudové riekanky a rozpr., Trenčín
3. - 9. ročník 17.2.2017 Valentínsky floorbalový turnaj, ZŠ telocvičňa
2.A, 2.B, 2.C 20.2.2017 Korčuľovanie pri Vodníkovi -základy korčuľovania, Trenčín
2.A, 2.B, 2.C 27.2.2017 Korčuľovanie pri Vodníkovi -základy korčuľovania, Trenčín
2.A, 2.B, 2.C 13.3.2017 Návšteva knižnice - správna technika čítania, Trenčín
3.C 16.3.2017 Návšteva knižnice - tvorivé čítanie, Trenčín
3.B 17.3.2017 Návšteva knižnice - beseda so spisovateľom, Trenčín
8.A, 8.B 23.3.2017 Literárno-historická exkurzia - Modra, Bratislava
2.C 27.3.2017 Prírodovedná vychádzka - vlastnosti soli, Trenčín
3. - 4. ročník 31.3.-1.4.2017 Noc s Andersenom - motivácia k čítaniu kníh, ZŠ
2.A, 2.B, 2.C 5.4.2017 Vychádzka do pekárne - dopln. vedomostí z PVO, TN 
5.A, 5.B 21.4.2017 Exkurzia - bábkové divadlo, múzeum, Banská Bystrica
2.A, 2.B, 2.C 12.4.2017 Návšteva knižnice - zhod. vedomostí z liter. pojmov, TN
3.A, 3.B, 3.C 25.4.2017 Prírodovedná vychádzka - objavujme pramene, Soblahov
3.A, 3.B, 3.C 28.5.2017 Návšteva knižnice - rozprávkový deň - voda, Trenčín
1.A 12.5.2017 Návšteva knižnice - pasovanie za čitateľov, Trenčín
6.A, 6.B 18.5.2017 Exkurzia - oravský región, Dolný Kubín, Jasenová
7.A, 7.B 24.5.2017 Exkurzia - Národný cintorín Martin, skanzen Zuberec
4.A, 4.B 26.5.2017 Vlastivedná exkurzia - história BA, Bratislava
2.C 26.5.2017 Včelstvo - overiť si spoloč. včiel, Brezina Trenčín
9.A, 9.B 6.6.2017 Divadlo NS - muzikál, Bratislava
1. - 4. ročník 6.6.2017 Bábkové divadlo - "Peter Pan", Žilina
3.A, 3.B, 3.C 9.6.2017 Návšteva knižnice - čitateľská gramotnosť, Trenčín
2.C 21.6.2017 Návšteva Breziny - zopakovanie učiva PVO, Trenčín
2.A, 2.B 21.6.2017 Návšteva včelára - život včiel, výrobky, Trenčín
3.C 22.6.2016 Exkurzia - spoznávanie nových vecí, Soblahov

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projektové vyučovanie je pre žiakov mimoriadne podnetné. V praxi sa nám osvedčilo okrem práce na väčších projektoch aj realizovať vlastné vnútroškolské projekty, z ktorých niektoré realizujeme už dlhšiu dobu a prinášajú výsledky ako aj mimoriadne pozitívnu spätnú väzbu od žiakov i rodičov. Projekty, ktoré sme realizovali v školskom roku 2016/2017:

Polícia deťom - Projekt prebieha v úzkej spolupráci s PZ Trenčín. Plní informačnú a hlavne prevenčnú funkciu.

(Zá)školáčik - školský časopis s históriou. Posledných 7 rokov vychádza vo formáte A4 a na 24 stranách, v náklade 1500 kusov a je distribuovaný nielen medzi žiakmi našej školy, ktorí ho dostávajú zadarmo, pretože sa na jeho vzniku sami podieľajú. Dlhodobo ako aj tento rok sa umiestňuje v zlatom pásme školských časopisov.

Netradičná noc /Nočná hra/ - spoznávajme školu v čase mimo vyučovania. Program určený žiakom prvých a druhých ročníkov. Množstvo aktivít, stretnutie s divadlom, hudbou a spoznávaním priestorov školy netradičnou formou.

Noc s Andersenom - v spolupráci s knižnicami - oficiálne miesto. Rozvoj čitateľskej gramotnosti a lásky k písanému slovu. Venované žiakom tretích a štrvrtých ročníkov.

Komparo pre 9. ročník, príprava na testovanie /zo SJL, MAT/

Digiškola na kolesách

Finančná gramotnosť

Matematický klokan

Pytagoriáda 6.- 8. roč.

Moja životná cesta CPPPaP Trenčín pre 8. ročník

Žiacky parlament - v spolupráci s Mestom Trenčín

Písmenková víla - vnútroškolský projekt pre predškolákov.

Dopravná akcia jablko - citrón - v spolupráci PZ SR -Okresné riaditeľstvo Trenčín a poisťovňou GENERALI

Čas premien

T9 - testovanie 9. roč. + e-testovanie

T5 - estovanie - T-5 + e-testovanie

Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka I. a II. Stupeň MPC

Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecne vzdelávacie predmety UIPŠ

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva MŠVVaŠ SR

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania NÚCEM

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 24.mája 2017

Druh inšpekcie: Prešetrenie sťažnosti

Záver: Sťažnosť neopodstatnená

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Situácia v oblasti priestorových a materiálno-technických podmienkach sa zlepšuje veľmi pomaly i keď sa nám v školskom roku 2016/2017 podarilo v spolupráci so zriaďovateľom Mestom Trenčín vymeniť v školskej jedálni staré dosluhujúce pečiace rúry za nové. Výrazným spôsobom sa podarilo zlepšiť podmienky v školskej kuchyni čo sa odrazilo na zvýšenej kvalite stravy v školskej jedálni.

Na začiatku školského roka s podporou sponzorov sme komplexne zrekonštruovali prístupové schody do školy. Okrem bežných opráv ako vymaľovanie štyroch tried, opráv soklov a nátery radiatorov sme rekonštruovali školskú cvičnú kuchynku, ktorá v súčasnej dobe spĺňa kritériá nielen na krúžkové aktivity, ale je plne využiteľná i na vyučovací proces. V čase školských prázdnin sme zabezpečili čiarovanie školských ihrísk. Opravili sme podlahy v dvoch triedach. Postupne budeme riešiť situáciu okolo podláh každoročnou opravou niekoľkých tried podľa finančných možností.

Do nového školského roka sme z vlastných zdrojov a tiež s podporou Rady rodičov zabezpečili nový nábytok do všetkých tried nižšieho stredného vzdelania a do dvoch tried pre primárne vzdelávanie.V rámci hnuteľného majetku okrem bežných opráv disponujeme tiež novou veľkokapacitnou kopírkou, ktorá uľahčuje prácu učiteľom a hlavne žiakom, nakoľko pretrvávajú problémy s učebnicami a pracovnými textami.

Pretrváva problém s elektrickými rozvodmi. Situáciu čiastkovo riešime. Čaká nás rekonštrukcia odpadu v jedálni, stav strechy v telocvični a zabezpečenie výmeny bezpečnostného zábradlia pred budovou školy.

Ako mimoriadne potrebnú súčasť zvyšovania kvality vyučovacieho procesu vidíme neustálu snahu o zlepšovanie materiálno technického vybavenia školy. Potreba zlepšovať a obmieňať zariadenia, učebné pomôcky, techniku IKT je veľmi vysoká vzhľadom na sústavnú potrebu využívania.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy od 1.9.2016 do 31.8.2017

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu:

- dotácia na osobné náklady / mzdy a odvody do poistných fondov/ 

   učiteľov a prevádzkových zamestnancov školy bola                         580 136   EUR       

- dotácia na osobné náklady asistentov učiteľa                                       17 997,27  EUR           

- dotácia na prevádzku školy /energie, tovary a služby + dotácia

na učebnice+ŠvP+LVK/                                                                       109 082,78   EUR                                              

Finančné prostriedky prijaté zo vzdelávacích poukazov              11 737,70  EUR          

- čerpanie bolo nasledovné:

   na odmeny a odvody  vedúcim krúžkov                                          11 052,55 EUR                

   na  zakúpenie učebných pomôcok                                                        339,15 EUR                                            

   príspevok na úhradu energií                                                                  346      EUR   

 

           

 Zriaďovateľ Mesto Trenčín

 dotácia na mzdy a odvody sociálneho pedagóga                                 7788,14 EUR

 

Finančné prostriedky mimo dotácie zo štátneho rozpočtu

                                                

Škola získala vlastné príjmy vo výške  1 328,38 EUR  za prenájom priestorov, ktoré boli použité na údržbu školy.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube detí od 1.9.2015  do  31.8.2016

Dotácia z rozpočtu zriaďovateľa Mesto Trenčín na činnosť školského 

klubu detí   bola vo výške                                                                                84 184 EUR   

Príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou

školského klubu detí boli                                                                                 13 699,46 EUR   

Spolu boli vyčerpané  finančné prostriedky na činnosť školského klubu        97 883,46 EUR.

                                                                                                                                

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Profilácia školy

Všeobecné základné vzdelanie je nevyhnutnou podmienkou na rozvoj intelektuálneho potenciálu a všeobecný rozvoj detskej osobnosti. Kvalitné základné vzdelanie je nutnosťou pre dosiahnutie  všestrannosti, vzdelanosti, tvorivosti a samostatnosti  v uvažovaní a konaní mladých ľudí. Na základe úrovne kvality musíme byť škola preferujúca rovnosť šancí. Škola, v ktorej každý žiak môže byť lepším a zodpovedným za svoj vlastný rozvoj. Škola, ktorá poskytuje možnosti.

Poslanie školy:

     Vytvárať efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom by žiaci a zamestnanci zažívali pocit úspechu a radosti.
     Poskytovať podmienky pre kvalitný vyučovací proces zameraný na praktické použitie teoretických vedomosti, jazykových a informačných zručností a prípravu na stredoškolské štúdium.

Hodnotový systém školy:

- spolupráca a komunikácia – na všetkých úrovniach denného života
- učenie sa činnosťou
- sloboda a zodpovednosť
- rast a rozvoj žiackej osobnosti.
- v rámci možností individuálny prístup k žiakom.

              Strategický cieľ školy

Pripraviť vyučovanie tak, aby bolo orientované na zisk kľúčových kompetencií žiakov. Úspešnou realizáciou takýchto procesov v každom vyučovacom predmete žiaci získajú kompetencie na celoživotné vzdelávanie:

1. komunikačné schopnosti a spôsobilosti v rodnom i cudzom jazyku

2. schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy

3. pracovať s modernými informačnými technológiami

4. sociálne schopnosti - sebahodnotenie

5. schopnosť presadzovať občianske princípy

              Profilácia školy:

Kvalitné jazykové vzdelávanie

Rozvoj čitateľskej gramotnosti

Rozvoj technického myslenia a informatiky

Rozvoj telesnej a psychickej zdatnosti

Podpora výchovy a vzdelávania v mimovyučovacom čase

              Ciele školy :

Pokračovať v aktivitách zameraných na premenu tradičnej školy na modernú,  podporovať učebné stratégie s dôrazom na aktívne a tvorivé učenie sa s plnohodnotným využitím projektového  vyučovania, zážitkového vyučovania aj za pomoci aktívneho využívania IKT vo všetkých ročníkoch  /interaktívne tabule, jazyková učebňa, PC učebne, ostatné odborné učebne/. V zmysle trvalého zvyšovania kvality kompetencii žiakov v jednotlivých predmetoch, využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová metóda, projektová metóda, skupinové a kooperatívne vyučovanie atď.), ako aj ďalšie metódy a edukačné programy overené v rámci projektov experimentálneho overovania.

Trvale sa snažiť o  zlepšenie rozvoja čitateľskej gramotnosti, zlepšovať komunikatívnosť a tvorivosť žiakov v materinskom jazyku ale tiež v cudzích jazykoch. Využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc.

Pri výučbe cudzích jazykov v maximálnej možnej miere venovať  pozornosť  inovatívnym metódam a formám výučby, napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia a vyučovania, metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu – TPR (Total Physical Response), hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh. Prostredníctvom sústavného zvyšovania kvality vo výučbe cudzích jazykov dať všetkým žiakom možnosť, ktorá je odôvodnená reálnou potrebou v ďalšom živote získať kvalitné základné vedomosti z cudzích jazykov, používať Európske jazykové portfólio ako nástroj autoevalvácie a podpory učenia sa cudzich jazykov. Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencii.

Vplývať na žiakov a  formovať v žiakoch zdravý životný štýl, zmysluplné využívanie voľného času, organizovať športové a kultúrne aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy, využitím nových školských ihrísk a telocvične.  V maximálnej možnej miere využívať priestorové možnosti odborných učební a  športovísk, vedúci k  aktívnemu prvotnému kontaktu a získavaniu praktických skúseností žiakov  v oblasti  rôznych vedomostných okruhov a tiež druhov športov a k zlepšeniu aktívneho využitia voľného času a lepšej pohybovej zdatnosti  žiakov. Aktívne pokračovať v organizácií a realizácii vnútroškolských projektov zameraných na komplexný rozvoj osobnosti každého žiaka prostredníctvom kvalitného vzdelávania získaného okrem formálneho vzdelávania aj v neformálnom systéme pri dodržiavaní rovnosti príležitostí.

 Rozvíjať výchovu v duchu humanistických princípov, atmosféru tolerancie, priateľstva rozvíjaním sebapoznania a sebahodnotenia žiaka, vychovávať k úcte ku všetkým formám života, k úcte voči rasám, k náboženskej tolerancii.  Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

        Zefektívniť systém vnútornej kontroly školy s dôrazom na analýzu zistení, prijatých opatrení a kontrolu odstránenia zistených nedostatkov. Cieľavedome využívať kompetencie metodických orgánov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu; pravidelne sledovať a vyhodnocovať výsledky ich činnosti.  Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov,  vykonávať dôslednú analýzu zistení.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, BEZRUČOVA 66, TRENČÍN

ZÁUJMOVÉ   VZDELÁVANIE   -   KRÚŽKY             šk. r. 2016/2017

Názov krúžku

Meno,vedúceho

Roč.

Deň,hod.

miesto

Výtvarný krúžok I.

Lubjáková

2.,3.,4.

Pondelok

13,15-14,45

4.B

Výtvarný krúžok II.

Lubjáková

2.,3.,4.

Pondelok

14,45-16,15

4.B

Farbičky – čarbičky I.

Šedivá

1. a 5.

Utorok

13,00-14,30

3.C

Farbičky – čarbičky II.

Šedivá

1. a 5.

Utorok

14,30-16,00

3.C

Gitarový krúžok

len  pokročilí

Ivanovičová

4. - 8. .

Pondelok

14,00 – 16,00

3.A

Loptové hry

Dúcky

3. - 4.

Pondelok

13,30-15,00

TV

Flauta I.

Ripková

1.-4.

Pondelok

13,30-15,00

2.C

Flauta II.

Ripková

1.-4.

Pondelok

15,00-16,30

2.C

SJL- Budem stredoškolák

 /príprava na testovanie 9/

Gajdošová

9.B

Piatok

12,45-13,45

9.B

M- Budem stredoškolák /príprava na testovanie 9/

Novosadová

9.B

Utorok

14,00-15,00

9.B

 M–Zvládnem to 9.A

/príprava na testovanie 9/

Kiššová

9.A

Utorok

7,00-7,50

9.A

SJL –Zvládnem to

/príprava na testovanie 9/

Jordánová

9.A

Streda

7,00-7,50

9.A

Redakčný krúžok 

Jordánová

4.- 9.

Streda

13,30-15,30

PC

Angličtina hrou

Blanárová

3.- 4.

Utorok

13,00-14,30

učebňa  Aj

Turistický

Vlnka,Coboriová

5.-9.

Sobota

vychádzky

Florbal chlapci

Vlnka

5.- 9.

Streda

14,00-15,30

TV

Florbal dievčatá

Coboriová

5.- 9.

Piatok

14,00-15,30

TV

Loptové hry dievčatá

Coboriová

5.- 9.

Štvrtok

14,00-15,30

TV

Badminton:

krúžok

-----------------------     

club

 Gašparovič

Klimo

Pondelok

17,00-18,30

-----------------

Utorok ,Štvrtok

17,30-19,30

TV

Volejbal

Gábor

3.- 6.

Streda

17,00-19,00

TV

VAREŠKA I.

Žemberová

4.

Streda

14,00-15,30

kuchynka

VAREŠKA II.

Žemberová

4.

Štvrtok

14,00-15,30

kuchynka

Šikovné rúčky

Gajdúšková

2. - 3.

Štvrtok

14,00-15,30

4.B

ŠKD

vychovávateľky

1.- 4.

denne

15,00-17,00

ŠKD

                             

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je už štandardne na dobrej úrovni. Rodičia sú podrobne informovaní o školských aktivitách. Rada rodičov aktívne participuje na riešení problémov v škole. Pomáha riešiť aktuálne potreby školy, pomáha pri obnove materiálno technického zabezpečenia a školských pomôcok. Sú ochotní aktívne sa podieľať na príprave a realizácii rôznych školských aktivít.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola v rámci svojich možností aktívne spolupracuje s veľkým množstvom partnerov. Je potrebné spomenúť úzku spoluprácu so zriaďovateľom školy Mestom Trenčín a všetkými jeho organizačnými zložkami. Výnimočná je aj spolupráca s MPC Trenčín a HAZZ Trenčín či Krajskou knižnicou M.Rešetku v Trenčíne. Mimoriadne pozitívne hodnotíme aj výbornú spoluprácu s firmami, organizáciami a podnikateľskými subjektami v meste, či blízkom i vzdialenejšom okolí, ktorí sú ochotní a schopní pomáhať pri rôznych príležitostiach. Týmto v mene našej školy, učiteľov, žiakov i rodičov ďakujeme.

Záver

Školský rok 2016/2017 môžeme hodnotiť mimoriadne pozitívne. Škola prostredníctvom svojich aktivít plnila stanovené ciele. Žiaci sa aktívne, dobrovoľne a s veľmi dobrými výsledkami zúčastňovali športových súťaží, vedomostných súťaží a olympiád a reprezentovali školu a tiež Mesto Trenčín na vysokej úrovni.

V celoslovenských testovaniach TESTOVANIE 5 a TESTOVANIE 9 dosiahli naši žiaci výborné výsledky.

Škola disponuje šikovnými žiakmi, výbornými pedagógmi a k jej obrazu pozitívne prispieva aj kvalita práce v školskom klube detí, práca sociálneho pedagóga a tiež asistentov učiteľa. V nezávislom hodnotení INEKO dosahujeme dlhodobo nadpriemerné výsledky.

Aktivity, ktoré škola organizovala i projekty na ktorých sme participovali pozitívne rezonujú medzi žiakmi, rodičmi a širokou verejnosťou. Je to pre nás záväzkom do budúcnosti, nepoľaviť, naopak, snažiť sa ešte viac napĺňať heslo nášho ŠKvP " Učíme srdcom".

Vypracoval: Mgr. Ivan Pavlík

V Trenčíne, 25. októbra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25.augusta 2017

Vyjadrenie rady školy

Členovia Rady školy pri ZŠ Bezručova 66, Trenčín na svojom zasadnutí dňa 26. októbra 2017 prerokovali Hodnotiacu správu za školský rok 2015/2016 prednesenú Mgr. Ivanom Pavlíkom, riaditeľom ZŠ, Bezručova 66, Trenčín. Uvedenú správu berú na vedomie a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú svojimi podpismi /v prílohe/.