Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy Základná škola
Adresa školy Bezručova 66, 911 01 Trenčín
Telefón +421 32 6521472
E-mail sestka@zsbezrucatn.edu.sk
Zriaďovateľ Mesto Trenčín
  Primátor mesta: Mgr. Richard Rybníček
  Adresa: Mierové námestie 2
  911 64 Trenčín
  IČO : 00312037
  DIČ : 2021079995

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Ivan Pavlík +421 32 6529935 0902911094 sestka@zsbezrucatn.edu.sk
ZRŠ Mgr. Anna Gemerová 421 32 6521472   bezrucovazastup@centrum.sk
ZRŠ Mgr. Bohdana Mojžišová 421 32 6521472   bezrucovazastup@centrum.sk
ZRŠ Ing. Zuzana Virguš 421 32 6521472 0911051053 ekonombezrucova@centrum.sk

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda PaedDr. Oľga Šmatláková  
pedagogickí zamestnanci Mgr. Martina Čudajová  
     
ostatní zamestnanci Mgr. Natália Compeľová  
     
zástupcovia rodičov Ing. Dušan Jasečko  
  Jaroslav Štúlrajter  
  JUDr. Júlia Kudláčová  
  Ludovít Kraus  
zástupca zriaďovateľa Ing. Michal Urbánek  
  Ing. Richard Ščepko  
  JUDr. Ján Kanaba  
  Eva Struhárová  

Rozhodovacie konanie:

Výkon štátnej správy v prvom stupni podľa §5 ods. 3 zákona č. 59602003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.

Počet vydaných rozhodnutí podľa §5 ods.:

Základná škola

3a

3b

3c

3d

3e

3f

3g

3h

3i

3j

3k

3l

3m

3n

Bezručova

85

12

7

5

33

12

Legenda:

Riaditeľ rozhoduje o:

3a – prijatí žiaka do školy,

3b – odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,

3c – dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky,

3d – oslobodení od povinnosti žiaka dochádzať do školy,

3e – oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich 

        častí,

3f – povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,

3g – uložení výchovných opatrení,

3h – povolení vykonať komisionálnu skúšku,

3i – povolení vykonať komisionálnu skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetoch aj 

       uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,

3j – určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu  nákladov za  

       starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a školskom zariadení,

3k – individuálnom vzdelávaní,

3l – vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom

       zastupiteľského úradu iného štátu,

3m – individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí,

3n – umožnení štúdiu žiaka podľa individuálneho učebného plánu,

Poradné orgány školy

Rada rodičov :

Rada rodičov je zložená z volených zástupcov jednotlivých tried.

predseda : Ing. Dušan Jasečko

podpredseda: JUDr. Tatiana Koudělková

pokladník: Daniela Lukačková

Pedagogická rada :

Pedagogická rada je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov školy.

Rada žiakov:

Rada žiakov pri škole funguje dlhoročne, skladá sa z volených zástupcov tried ročníkov 4. až 9.

Rada žiakov mala dvoch volených zástupcov v Mestskej žiackej rade.

Predmetové komisie a metodické združenia:

Predmetové komisie a metodické združenia pracovali podľa vopred schváleného plánu práce a uskutočnili sa všetky naplánované zasadnutia PK a MZ. Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval podľa schválených tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Jednotlivé PK a MZ priebežne plnili úlohy ŠkVP.

Pozitívne hodnotíme zvýšené úsilie zaraďovať do vyučovania aj digitálne technológie a teda prácu s IKT. Tiež je potrebné oceniť pestrosť v organizácii vyuč. procesu - vyučovanie v hudobnej miestnosti, v spoločenskej miestnosti, prírodovednej učebni a v jazykových učebniach, vonku i v netradičných priestoroch ako napríklad galéria či knižnica.. Kvalitný športový areál výrazným spôsobom napomáha k zvyšeniu kvality vyučovania telesnej výchovy ale tiež času žiakov, ktorý trávia v ŠKD.


Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
PK jazyky Mgr. Ivana Pomajbová ANJ,NEJ,RUJ,SJL  
PK dejepis a výchovy Ing.Mgr.Jana Kyselicová HUV,VYV,TSV,ETV,OBN,VUM  
PK prírodovedné predmety Mgr. Liliana Kiššová MAT,FYZ,CHE,BIO,GEG,TEH,SEE,INF,NBV  
MZ I.stupeň Mgr. Tatiana Vancová Primárne vzdelávanie  
MZ ŠKD Mgr. Anna Kollerová Školský klub detí  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 457

Počet tried: 22

Podrobnejšie informácie:
Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 3 3 2 3 3 2 2 2 2 22
počet žiakov 62 65 47 59 62 46 42 40 34 457
z toho ŠVVP   1       1 2 1 1 6
z toho v ŠKD 55 63 41 46           205

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: 74 / počet dievčat 36

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: 63 / počet dievčat 31

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 12 / počet dievčat 5

Na začiatku šk.roka a v jeho priebehu bolo do vyšších ročníkov prijatých 10 žiakov

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016

V tomto školskom roku ukončili školskú dochádzku v našej škole :

5. ročnik: 11 žiakov

8. ročník: 4 žiaci

9.rročník: 34 žiakov absolvovalo nižšie stredné vydelanie

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  Gym. 8.roč. Gym.5.roč. Gym .4.roč. SOŠ 5.ročná OA SOŠ s maturitou SOŠ 3.ročné Spolu
prijatí 9 3 14 3 2 12 2 45

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda ANJ BIO DEJ ETV FYZ GEG HUV CHEM IFV INF MAT NBV NEJ OBN PVC
I.A 1     1     1       1,06 1      
I.B 1     1     1       1,06 1      
I.C 1     1     1       1 1      
II.A 1     1     1   1   1 1      
II.B 1,1     1     1   1   1,14 1      
II.C 1,05     1     1   1   1,09 1      
III.A 1,36     1     1   1   1,16 1      
III.B 1,27     1     1   1   1,41 1      
IV.A 1,25     1     1   1   1,19 1     1
IV.B 1,4     1     1,05   1   1,3 1     1
IV.C 1,35     1     1   1   1,45 1     1
V.A 2 1,71 1,76 1   1,29 1     1 1,59 1      
V.B 1,5 1,18 1,32 1   1,27 1     1 1,36 1      
V.C 1,55 1,36 1,22 1   1,27 1     1 1,23 1      
VI.A 1,76 1,72 1,44 1 1,8 1,28 1 1,12   1 1,92 1 1,56 1,16  
VI.B 1,7 2,1 1,6 1 1,75 1,4 1 1,2   1 2,2 1 2,2 1,1  
VII.A 2 1,86 1,71 1 1,38 1,76 1 1,71   1 1,95 1 2,36 1,43  
VII.B 1,86 1,86 1,67 1 1,81 1,9 1 1,86   1 1,95 1 1,69 1,29  
VIII.A 1,78 2,06 1,44 1 1,56 1,17   2,28   1,06 1,67 1 2 1,06  
VIII.B 2,38 2,29 1,76 1 2,1 1,67   2,14   1 2,38 1 2,11 1,24  
IX.A 2,56 2,11 1,68 1,1 1,56 1,39   1,67   1 2,33 1 2,89 1,11  
IX.B 1,6 2,2 1,87 1,33 1,8 1,67   1,93   1 2,53 1 2,3 1,47  

Trieda PDA PVO RUJ SJL SJL NP SPR SEE THD TSV TEV VLA VUM VYV
I.A   1   1,18   1       1     1
I.B   1   1,05   1       1     1
I.C   1   1,09   1       1     1
II.A 1     1,1   1       1 1   1
II.B 1     1,24   1       1 1   1
II.C 1     1,18   1       1 1   1
III.A 1,16     1,52   1       1 1,48   1
III.B 1,18     1,36   1       1 1,09   1
IV.A 1,13     1,82   1       1 1,35   1
IV.B 1,25     1,55   1       1 1,3   1
IV.C 1,15     1,65   1       1 1,5   1
V.A       2,35   1   1 1       1
V.B       1,55   1   1 1,05       1
V.C       2,13   1   1 1       1
VI.A       1,8   1     1,08       1
VI.B       2,3   1     1,1       1
VII.A     1,71 2,19   1 1 1 1,19       1
VII.B     2,13 2,05   1 1 1 1,14       1
VIII.A     1,6 2,22   1 1,06 1 1,06     1,33  
VIII.B     2,17 2,62   1 1,14 1 1,25     1,33  
IX.A     2,11 2,84   1     1,06     1,11  
IX.B     2,8 2,8   1     1,27     1,53  

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
I.A 18 16 0 2
I.B 20 18 0 2
I.C 22 20 0 2
II.A 21 20 0 1
II.B 22 21 0 1
II.C 23 22 0 1
III.A 25 25 0 0
III.B 22 22 0 0
IV.A 19 16 0 3
IV.B 20 20 0 0
IV.C 21 20 0 1
V.A 17 17 0 0
V.B 22 22 0 0
V.C 23 22 0 1
VI.A 25 25 0 0
VI.B 21 20 0 1
VII.A 21 21 0 0
VII.B 21 21 0 0
VIII.A 18 18 0 0
VIII.B 22 21 0 1
IX.A 19 18 0 1
IX.B 15 15 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
I.A 18 796 44,22 796 44,22 0 0,00
I.B 20 819 40,95 819 40,95 0 0,00
I.C 22 657 29,86 657 29,86 0 0,00
II.A 21 764 36,38 764 36,38 0 0,00
II.B 22 1010 45,91 1010 45,91 0 0,00
II.C 23 893 38,83 893 38,83 0 0,00
III.A 25 1492 59,68 1492 59,68 0 0,00
III.B 22 1836 83,45 1836 83,45 0 0,00
IV.A 19 1169 61,53 1169 61,53 0 0,00
IV.B 20 1117 55,85 1117 55,85 0 0,00
IV.C 21 1403 66,81 1403 66,81 0 0,00
V.A 17 735 43,24 735 43,24 0 0,00
V.B 22 1276 58,00 1276 58,00 0 0,00
V.C 23 1362 59,22 1362 59,22 0 0,00
VI.A 25 1539 61,56 1539 61,56 0 0,00
VI.B 21 1107 52,71 1107 52,71 0 0,00
VII.A 21 1643 78,24 1643 78,24 0 0,00
VII.B 21 1177 56,05 1177 56,05 0 0,00
VIII.A 18 1216 67,56 1216 67,56 0 0,00
VIII.B 22 873 39,68 873 39,68 0 0,00
IX.A 19 1169 61,53 1163 61,21 6 0,32
IX.B 15 1656 110,40 1656 110,40 0 0,00

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR
Monitor SJL 33 66,4 % 62,6 %
Monitor MAT 33 56,4 % 52,8 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami :

Zabezpečiť v rámci možností čo najlepšie podmienky na prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, využívať kvality odborných zamestnancov, asistentov učiteľa a sociálneho pedagóga. Zabezpečiť čo najefektívnejšiu spoluprácu asistentov učiteľa a sociálneho pedagóga a výchovného poradcu s poradenskými zariadeniami.

Pri práci a hodnotení žiakov s poruchami učenia dôsledne postupovať podľa usmernení v POP, ako aj podľa usmernení poradenských zariadení. Snažiť sa zabezpečiť finančné zdroje na nákup špecializovaných pomôcok pre žiakov so ŠVVP.


Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 3 3 2 3 3 2 2 2 2 22
Cudzie jazyky 1.-9. 3 3 2 3 3 2 2 2 2 22

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN

pre školský rok 2015/2016

vzdelávacia oblasť

vyučovací predmet

ročník primárne vzdelávanie

ročník

nižšie stredné vzdelávanie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

9

8

7

7

31

5

5

4

5

5

24

anglický jazyk

3

3

6

3

3

3

3

3

15

Matematika a práca s informáciami

matematika

4

4

4

4

16

4

4

4

4

5

21

informatika

1

1

2

1

1

1

1

4

Človek a príroda

prvouka

1

2

3

prírodoveda

1

2

3

fyzika

2

1

2

1

6

chémia

2

2

1

5

biológia

2

1

2

1

1

7

Človek a spoločnosť

vlastiveda

1

2

3

dejepis

1

1

1

1

2

6

geografia

2

1

1

1

1

6

občianska náuka

1

1

1

1

4

Človek a hodnoty

etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

1

1

2

technika

1

1

1

1

1

5

Umenie a kultúra

hudobná výchova

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

výtvarná výchova

2

2

1

1

6

1

1

1

1

1

5

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

2

2

2

2

2

10

základ

20

20

23

25

88

24

25

26

27

25

127

voliteľné (disponibilné) hodiny

2

3

2

1

8

3

4

4

3

5

19

spolu

22

23

25

26

96

27

29

30

30

30

146


Poznámky

1.         Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov.

2.         Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a materiálno- technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti.

3.         Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na:

a.         vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu;

b.         vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe;

c.         vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych vzdelávacích programov;

d.         špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

4.         Ak škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, využije voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu.

5.         Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne.

6.         Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne  vzdelávanie a primárne vzdelávanie.

7.         Škola   môže   pri   tvorbe   školského   vzdelávacieho   programu   rozdeliť   hodinové     dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu  veku primeranosti.

8.         Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku.

9.         Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny na predmet športová príprava.

10.     Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov.

11.     Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015.


Štruktúra tried

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Prvého ročníka 3 62  
Bežných tried 19 395 6
       
Spolu 22 457 6

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Zamestnanci:

Počty pedagogických zamestnancov:

Základná škola

Fyzický stav

Prepočítaný stav

Asistenti

Odborní zamestnanci

Vychovávatelia

ŠKD/prepočítaný stav

Bezručova

30

28,95

2

0,4

7 fyz./ 5,8 úväzku

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov:

Základná škola

bez kvalifikačnej skúšky

s I. kvalifikačnou skúškou

s II. kvalifikačnou skúškou

so 6% kreditovým príplatkom

s 12% kreditovým

príplatkom

Bezručova

17,69

6

5

6,87

11

Počty nepedagogických zamestnancov:

                 Základná škola              

                 Školská  jedáleň

     Fyzický stav

 Prepočítaný stav

      Fyzický stav

  Prepočítaný stav

Bezručova

6

6

7

7

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Odbornosť vyučovania vyjadrená v % :

Základná škola

1.- 4. ročník

5. - 9. ročník

1. – 9. ročník

ŠKD

Bezručova

92,31

100

96,16

100

Odbornosť vyučovania cudzích jazykov vyjadrená v % :

Cudzí jazyk

Základná škola

Anglický

Nemecký

Ruský

Bezručova

100

75

100

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
6.A NEJ 2
6.B NEJ 2
7.B NEJ 2
8.B NEJ 2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov

Pre potreby školy je dôležité neustále zlepšovať kvalifikovanosť pedagógov. V súčasnosti je zo strany učiteľov pretrváva záujem o zvyšovanie kvalifikácie v oblasti komunikácie a zlepšovanie aktuálneho stavu vedomostí v prierezových témach.

Vedenie školy podporuje ďalšie vzdelávanie pedagógov v štúdiu nových moderných trendov vo vyučovaní. Dôležité bude vzdelávanie v oblasti psychológie, pedagogiky, v osobnostnej a sociálnej výchove.

Cieľom je aj vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov v kariérových pozíciách vedúcich PK, MZ, výchovného poradenstva a jednotlivých koordinátorov.

Vzdelávajú sa na základe jednotlivých ponúk MPC, ŠPÚ, SŠÚ a tiež samoštúdiom.

V škole pôsobia učitelia - odborníci a nadšenci. Každý pedagóg už dávno pochopil, že ak chceme poskytovať žiakom informácie a vedomosti modernou formou, musíme v prvom rade začať od seba, Je potrebné používať netradičné metódy, zlepšovať kvalitu výučby v prvom rade vlastným vzdelávaním. Využívať špecifické a účelné učebné formy. Učitelia sa musia vzdelávať ak chcú učiť a sprostredkovávať poznatky moderným a aktuálnym spôsobom. Súčasný systém však nerieši mnohé otázky denného života školy, a tak ku svojej odbornosti musí pridať každý niečo naviac. V škole pôsobí výchovný poradca, sociálny pedagóg a tiež asistenti učiteľa.


Plán  vzdelávania

Mgr. Marta Vaculková  -    1.  Príprava na prvú atestáciu – kont. vzd.

                                            2. Cesta k emociálnej zrelosti cez porozumenie sebe samému a    

                                                skvalitnenie kľúčových kompetencií - inovačné

                                             3. Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede – aktualizačné

                                             4. Riešenie konfliktnýc situácií v školách a šk. zariadeniach –

                                                 aktualizačné.

                                             5. Program rozvoja osobnosti žiaka so zameraním na drog.

                                                 prevenciu - aktualizačné

Mgr. Marcela Pipitová         1. Cesta k emociálnej zrelosti cez porozumenie sebe samému a    

                                                  skvalitnenie kľúčových kompetencií - inovačné

                                             2.  Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede – aktualizačné

                                             3.  Riešenie konfliktnýc situácií v školách a šk. zariadeniach –

                                                  aktualizačné.

                                              4. Program rozvoja osobnosti žiaka so zameraním na drog.

                                                  prevenciu - aktualizačné

Ing. Jana Kyselicová -    1. Informačná bezpečnosť v škole - aktualizačné

                                        2. Príprava vedúcich PK – špecializačné

                                        3. Metódy a formy práce v predmetoch pracovné vyučovanie,                

                                            svet práce a technika - aktualizačné        

 

Mgr. Bohdana Mojžišová -     1. Príprava na prvú atestáciu – kont. vzdel.

                                                2. Profesionalizácia práce vedúceho pedag. zam. a vedúceho       

                                                    odborného zam. - špecializačné

Mgr. Eva. Novosadová -          1. Príprava na prvú atestáciu                                              .

Mgr. Monika Moťovská  -       1. Príprava  na prvú atestáciu.

Mgr. Katarína Coboriová  -     1.  Moderné trendy vo vyučovaní a riadení tel. a športovej

                                                      výchovy a šk. športu - aktualizačné                                                      

                                                 2.  Prevencia úrazov v edukačnom procese tel. a šport.

                                                      výchovy

                                                 3.  Pohybové programy zamerané na zmenu úrovne                                                       

                                                       koordinačných schopností žiakov                       

                                                 4.  Kondičné posilňovanie v telesnej a športovej výchove

Mgr. Martin Vlnka -      1.  Pohybové programy zamerané na zmenu úrovne                                                      

                                            koordinačných schopností žiakov                       

                                       2.  Kondičné posilňovanie vtelesnej a športovej výchove

                                       3.  Orientačný beh v telesnej a športovje výchove na ZŠ a SŠ - 

                                            aktualizačné       

                                       4.  Netradičné pohybové hry v škol. výchove  a voľno časová

                                            aktivita - aktualizačné

                                       5.  Florbal v učive telesnej a šport. výchovy – aktualizačné

                                       6.  Netradičné náčinie v školskej tel. a športovej výchove –

                                            aktualizačné 

                                       7. Bežecké lyžovaniev šk. vzdel. Programe - aktualizačné

                                       8. Plávanie v šk. telesnej a športovej výchove

Mgr. Katarína Bošanská -      1. Nové prístupy k vyučovaniu ANJ v ZŠ a SŠ -KV

                                               2. Viacjazyčnosť vo vyučovaní v ZŠ  -KV               

                                               3. Využívanie piesní na hodinách ANJ  - KV    

                                               4. Online jazykové vzdelávanie pre učiteľov ANJ program

                                                   Cambridge English Teacher - KV  

Mgr. Ivana Pomajbová -  1. Nové prístupy k vyučovaniu ANJ v ZŠ a SŠ – kont. vzdel.

                                         2. Viacjazyčnosť vo vyučovaní v ZŠ – kont. vzdel.                  

Mgr. Zuzana Gajdošová -     1.  Viacjazyčnosť vo vyučovaní v ZŠ – kont. vzdel.

                                              2.  Stratégie vyučovania a učenia sa cudzích jazykov - KV                                      

                                              3.  Hry vo vyučovaní nem. jazyka na ZŠ a SŠ - KV

                                              4.  Tvorba didakt. testov v nem. jazyku - KV  

Mgr. Lenka Šedivá  - 1. Pohybové hry – efektívny prostriedok zvyšovania pohyb.

                                       aktivity v škole – kont. vzdel.

                                   2. Výtvarné techniky a ich uplatnenia pri rozvoji tvorivosti vo

                                        vzdel. procese – kont. vzdel.

Mgr. Tatiana Vancová - 1. Príprava na druhú atestačnú skúšku – kont. vzdel.

        

Mgr. Miroslava Koprivńanská - 1. Príprava na druhú atestačnú skúšku – kont. vzdel.

         

Mgr. Katarína Lubjáková – 1.  Príprava na druhú atestačnú skúšku – kont. vzdel

Mgr. Lenka Gajdúšková - - 1. Príprava na prvú atestáciu – kont. vzdel.

                                              .

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

14.ročník literárnej súťaže - Píšem, píšeš, píšeme

III. kategória

poézia Emma Litvová 8. A 2.miesto Mgr. Bošanská

12.ročník celoslovenskej súťaže - Kukučínova literárna Revúca

8. a 9. ročník

Poézia Emma Litvová 8. A Bronzové pásmo Mgr. Bošanská

8. a 9. ročník

Próza Emma Litvová 8. A Strieborné pásmo Mgr. Bošanská

8. a 9. ročník

Publicistika Emma Litvová 8. A Strieborné pásmo Mgr. Bošanská

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy

kategória III.

poézia Vancová Anna Tatiana 9.A 3.miesto Mgr. Petrechová

Matematická olympiáda - okresné kolo

úspešní riešitelia

kategória Z6 Kišš Michal 6. B 1. miesto PaedDr. Šmatláková

Urbánek Matej 6. A 10.miesto

kategória Z8 Šesták Martin

8. A 9. - 11.miesto

Mgr. Kiššová

Vargha Samuel 15.-18.miesto

Kontra Leo 15.-18.miesto

Orság Matúš 19.-20.miesto

Geografická olympiáda - okresné kolo

8.ročník Bublavý Ondrej 8.B 7. miesto Mgr. Novosadová

5.ročník Bielik Timotej 5.A 5. miesto Mgr. Kiššová

Hviezdoslavov Kubín - obvodne kolo súťaže v prednese poézie a prózy

kategória II.

próza Čudaiová Ema 5.B 3.miesto Mgr. Bošanská

kategória III.

poézia Vancová Anna Tatiana 9.A 2.miesto Mgr. Petrechová

Európa v škole

Kategória I. Lee Anabelle 2.B Je fajn, že ste tu a môžeme sa hrať

ocenená práca Mgr. Lubjáková

Zbyňovcová Ema 1.B Fajn, že ste tu, ukážeme vám naše zvyky

ocenená práca

Fidesová Eliška 2.A Dievčatá to zvládnu tiež, aj loziť po stromoch

ocenená práca

Kútniková Lucia 3.B Dievčatá to zvládnu tiež, aj orientovať sa v neznámom teréne

ocenená práca

Večerová Mária 3.A Dievčatá to zvládnu tiež, aj pomáhať v záhrade

ocenená práca

Technická olympiáda - okresné kolo

Kat. B Michal Kišš 6.B 2.miesto Ing. Kyselicová

Pytagoriáda - obvodové kolo

P 3 Vargovič Igor 3.B 2.miesto Mgr. Lubjáková

P 4 Duhárová Tina 4.B 4.miesto Mgr. Koprivňanská

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

II. kategória - próza Čudaiová Ema 5.B 3. miesto Mgr. Bošanská

III. kategória - poézia Vancová Anna 9. A 2. miesto Mgr. Králová

Pytagoriáda - OK

5.ročník Čudaiová Ema 5.B 8. miesto Mgr. Kiššová

6.ročník Michal Kišš 6.B 6. miesto PaedDr. Šmatláková

7.ročník Ondrej Bublavý 8. B 1. miesto Mgr. Novosadová

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

I. kategória

poézia Barteková Anička 4.B 1. miesto Mgr. Koprivňanská

Sold Michal 2.A 2. miesto Mgr. Ivanovičová

Holá Melissa 2.C 3. miesto Mgr. Harušťáková

I. kategória

próza Sládek Jonáš 4.A 1. miesto Mgr. Čudaiová

Joneková Lívia 4.A 2. miesto

Ralaus Roman 3.B 3. miesto Mgr. Lubjáková

II. kategória

próza Čudaiová Ema 5.B 1. miesto Mgr. Bošanská

Žáčiková Emma 5.C 2. miesto Mgr. Bošanská

Šuleková Laura 6.B 3. miesto

II. kategória

poézia Kudláčová Alexandra 5.B 1. miesto Mgr. Bošanská

Mudranincová Sofia 6.B 2. miesto

Mišáková Nikoleta 5.A 3. miesto Mgr. Bošanská

III. kategória

poézia Pizúrová Veronika 8.A 1. miesto Mgr. Gajdošová

Vanca Ivan 7.B 2. miesto Mgr. Gemerová

III. kategória

próza Forouhar Sahar 7.A 1. miesto

Jakovlev Michal 8.B 2. miesto Mgr. Gajdošová

Vancová Anna Tatiana 9.A Priamy postup do obvodného kola Mgr. Petrechová

Matematická olympiáda - okresné kolo

5. ročník

úspešní riešitelia Kraus Emma 5.B 7. miesto /13 b Mgr. Kiššová

Geršiová Lenka 5.C 8.-11. miesto/12b

Bielik Timotej 5.A 12.-15.miesto/11b

Kudláčová Alexandra 5.B 16.-23.miesto /10b

Geografická olympiáda - školské kolo

5.ročník Kudláčová Alexandra 5.B 1. miesto /94b

Bielik Timotej 5.A 2. miesto /92b

Kaščáková Katarína 5.B 3. miesto /90b

6.ročník Kišš Michal 6.B 1. miesto /83b

Dubinová Adriana 6.A 2. miesto /79b

Šujanová Ella 3. miesto /78b

7.ročník Cvik Dominik 7.B 1. miesto /84b

Modrocká Veronika 7.A 2. miesto /80b

Lečková Ema 3. miesto /75b

8.ročník Bublavý Ondrej 8.B 1. miesto /99b Mgr.E.Novosadová

Mráz Matej 2. miesto /95b

Geršiová Katarína 8.A Mgr.L.Kiššová

9.ročník Vrátna Martina 9.B 1. miesto /96b Mgr.E.Novosadová

Kročitý Jakub 2. miesto /89b

Varhaník Jozef 3. miesto /85b

Olympiáda NEJ - školské kolo

Kategória 1.A Lečková Ema 7.A 1. miesto

Schmidt Lina 2. miesto

Kačina Jaroslav 3. miesto

Kategória 1.B Vrátna Martina 9.B 1. miesto

Svrbíková Stela 2. miesto

Bublavý Ondrej 8.B 3. miesto

Kategória 1.B Muchová Maximiliána 8.A 1. miesto

Olympiáda NEJ - okresné kolo

Kategória 1.A Lečková Ema 7.A 2. miesto

Vrátna Martina 9.B 4. miesto

Olympiáda ANJ - obvodne kolo

Kategoria 1A Hanková Eva 6. A 5. miesto Mgr. A. Pišková

Kategoria 1B Vargha Samuel 8.A 5. miesto Mgr. K. Hužvárová

Olympiáda ANJ - školské kolo

Kategoria 1A Hanková Eva 6. A 1. miesto Mgr. A. Pišková

Jurásková Vladimíra 7. B 2. miesto Mgr. K.Bošanská

Glončák Roman 7.B 3. miesto Mgr. A.Pišková

Kategoria 1B Vargha Samuel 8.A 1. miesto Mgr. K. Hužvárová

Geršiová Katarína 8.B 2. miesto Mgr. K.Bošanská

Bublavý Ondrej 8.B

Štefánek Adam 9.A 3. miesto Mgr. A.Piškov

Kategoria 1C Kačina Jaroslav 7.A 1. miesto Mgr. I.Pomajbová

Kollárik Alex 7.A 2. miesto Mgr. I.Pomajbová

Pytagoriáda - 1. stupeň - šk. kolo

3. ročník: Vargovič Igor 3.B 1. miesto /27b Mgr. K.Lubjáková

Suthé Ema 2. miesto /24b

Závodská Viktória

Kišš Samko 3.A 3. miesto /23b Mgr. P.Dúcky

Peco Tara 4. miesto /22b

Ralaus Roman 3.B 5. miesto /22b Mgr. K.Lubjáková

4.ročník Duhárová Tina 4.B 1. miesto /23b Mgr. M.Koprivňanská

Kozic Michal 4.A Mgr. M.Čudaiová

Štefániková Marína 4.B 2. miesto /23b Mgr. M.Koprivňanská

Kudláč Tomáš 4.A 3. miesto /22b Mgr. M.Čudaiová

Medveď Jakub 4. miesto /22b

Brokeš Andrej 4.B 4. miesto /22b Mgr. M.Koprivňanská

Pytagoriáda - 2. stupeň - šk. kolo

5.ročník Geršiová Lenka 5.C 1. miesto /17b Mgr.L. Kiššová

Čudaiová Ema 5.B 2. miesto /11b

6.ročník Urbánek Matej 6.A 1. miesto /17b PaedDr.O.Šmatláková

Kišš Michal 6.B 2. miesto /15b

Krištof Adam 2. miesto /11b

7.ročník Cellerová Agáta 7.B 1. miesto /12b PaedDr.O.Šmatláková

8.ročník Bublavý Ondrej 8.B 1. miesto /20b Mgr. E.Novosadová

Zverbíková Silvia 8.B 2. miesto /17b

Šesták Martin 8.A 3. miesto /15b Mgr.L. Kiššová

Teker Nicolas 4. miesto /14b

GERŠIOVÁ Katka 8.B 5. miesto /13b Mgr. E.Novosadová

KONTRA Leo 8.A Mgr.L.Kiššová

LITVOVÁ Emma 6. miesto /12b

Trenčianske hodiny - školské kolo, 9.11.2015

I. kategória

1. - 3. ročník Nelly Masariková 2. C 1. miesto Mgr.I. Harušťáková

Eliška Fidesová 2. A 2. miesto Mgr. Z. Ivanovičová

Nelka Gabrhelová 1. B 3. miesto Mgr. L.Gajdúšková

II. kategória

4. - 6. ročník Alexandra Kudláčová 5. B 1. miesto Mgr. P.Dúcky

Katka Kaščáková 2. miesto

Júlia Lukačková 6. A 3. miesto Mgr. T.Vancová

Tomáš Kudláč 4. A Mgr.I. Harušťáková

I. kategória

7. - 9. ročník Michaela Szturcová 9. B 1. miesto Mgr. M. Králová

Anna Vancová 9. A 2. miesto

Okresné kolo OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015

kategória

5. - 7.ročník A.Cellerová, T.Šebánová,

S.Kozáková, E.Lečková, S.Kuciaková, S.Sládeková, Z.Demitrová, M.Bunčeková 2. miesto Mgr. Coboriová

Okresné kolo OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015

kategória

8. - 9.ročník S.Svrbíková, N.Dodeková, P.Jandová, V.Pizúrová, E.Krištofová, D.Drbohlavová, E.Litvová, M.Muchová, D.Křeháčková, S.Šubová 3. miesto Mgr. Coboriová

Príroda, životné prostredie a deti - 27. ročník výtvarnej súťaže

II. kategória

1.- 4. ročník Viktória Chladoňová 3. B "Môj koník Sára"

- ocenená práca Mgr. K. Lubjáková

Tamara Oravcová 4. C "Zvestovanie zimy"

- ocenená práca Mgr. L. Šedivá

Olympiáda SJL - školské kolo

kategória C Stela Svrbíková 9. B 1. miesto Mgr. M. Králová

Martina Vrátna 9. B 2. miesto

Emma Litvová 8. A 3. miesto Mgr. K. Bošanská

Emma Bernáthová 8. B 4. miesto Mgr. Z. Gajdošová

Maximiliana Muchová 8. A 5. miesto Mgr. K. Bošanská

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Každoročne organizujeme a podieľame sa na množstve rôznorodých aktivít. Okrem overených činností ako napríklad poznávacie výlety, exkurzie, návštevy kultúrnych programov a výchovné koncerty, sme realizovali lyžiarsky výcvikový kurz v krásnom prostredí lyžiarskeho strediska Jasná v Nízkych Tatrách, pre žiakov 7. ročníkov. Žiaci 3. ročníkov sa ako každoročne zúčastnili Plaveckého výcvikového kurzu a druháci prežili zaujímavý týždeň v škole v prírode v Kľačne. Prváci si preberali vysvedčenia na Trenčianskom hrade z rúk triednych učiteľov a kráľa Mudroslava. Je možné konštatovať, že mimoškolské aktivity a rôzne mimoškolské akcie výrazne zlepšujú kvalitu vzťahov v triednych kolektívoch, a tiež úroveň kvality vzťahov medzi učiteľmi a medzi učiteľmi a rodičmi. Na základe spätnej väzby od rodičov a žiakov je potrebné zlepšovať vzťahy či už s rodičmi, okolitou komunitou, vedením mesta, a tiež podnikateľským prostredím v meste. Mnoho z našich aktivít si našlo cestu aj k obyvateľom iných mestských častí a dokonca i priľahlých obcí. Jednoznačne sa potvrdzuje, že súčasnosť vyžaduje, aby škola plnila viacero funkcií. Aby sa stala nielen vzdelávacím centrom pre žiakov, ale aby sa aktívne a plnohodnotne podieľala na živote komunity mestskej časti, v ktorej pôsobí, čím sa stáva aj plnohodnotnou súčasťou života obyvateľov mesta Trenčín.

Exkurzie, výlety - školský rok 2015/2016

P.č.

Trieda

Dátum

Názov, miesto akcie

3.A,3.B

6.10.2015

Exkurzia- banské múzeum,

Banská Štiavnica

2.A,2.B,2.C

9.10.2015

Exkurzia – návšteva rod. Domu Ľ.Podjavorinskej a gazdovského dvora,Bzince pod Javorinou,

Turá Lúka

4.A,4.B,4.C

14.10.2015

Exkurzia – Planetárium Žiar nad Hronom, Kaštieľ sv Anton

8.A,8.B

20.10.2015

Exkurzia – TITANIC, Bratislava rozšírenie geog.,dej. poznatkov

1.A,1.B,1.C

22.10.2016

Výstava ovocia- ODA Trenčín

9.A,9.B

12.11.2015

STREDOŠKOLÁK /informácie o možnostiach štúdia na SŠ/

3.A

11.11.2015

Cintorín TN -  Zvon mieru - pocta obetiam vojny

4.A

18.11.2015

Knižnica M.Rešetku TN – „Príslovia a porekadlá“

1. -  2. roč.

20.11-21.11.2015

Tajomná noc –prekonávanie svojich obáv  

4.B

24.11.2015

Knižnica M.Rešetku – jazykové prostriedky v literatúre

2.A,2.B,2.C

2.12.2015

Športová hala,TN - Mikulášsky futbalový turnaj

1.B,5.C

12.12.2015

Mierové nám.,TN - Rozprávkové čaro Vianoc – vystúpenie

3.A

10.12.2015

Mesto Trenčín-  pamiatky Trenčína

4.A

16.12.2015

Knižnica M.Rešetku – „Tradície našich predkov“

4.B

15.12.2015

Knižnica M.Rešetku – „Tradície našich predkov“

7.A,7.B, 8.A,B

7.2. – 12.2..2016

Lyžiarsko výchovno - výcvikový kurz Jasná

1.A,1.B,1.C

5.2.2016

Tr. hrad – Pasovanie prvákov

4.C – Mgr. Šedivá

26.2.2016

Vesmír očami detí – odovzdávanie cien

3.A,3.B,3.C,4.A,4.B,4.C

1.4.2016

Noc s Andersenom /pomocou zážitkového učenia osvojiť si vybrané inf. z dejín/

1.  stupeň

6.4.2016

Divadlo, Trnava – divadelné predstavenie

ŠKD

20.4.2016

Innteraktívne predstavenie - Laugaricio

3.A

22.4.2016

Deň Zeme – vychádzka /ochrana prírody /TN- Brezina/

1.A,1.B,1.C

22.4.2016

Deň  Zeme – aktivity ku dňu Zeme - Brezina

1.B,1.C

27.4.2016

Návšteva  knižnice /oboznámenie sa s prácou knižnice/

1.A

25.4.2016

Návšteva  knižnice /prednáška/

9.A,9.B

3.5.2016

Exkurzia Nitra / DAB, múzeum/

3.A,3.B

24.5.2016

Exkurzia – vlastiveda spoznať hrady a jaskyne /Driny, Červený Kameň/

1.A,1.B,1.C

27.5.2016

Návšteva  hasičskej zbrojnice,Trenčín

8.B, 9.B

31.5.2016

Exkurzia –Jaslovské Bohunice

/využitie teoretických poznatkov z vyuč. v praxi/

5.A,5.B,5.C

31.5.2016

Exkurzia – Bábkové divadlo, Banská Bystrica

1.C

31.5.2016

Mestská  knižnica, Trenčín

/kniha priateľ človeka/

7.B,9.A

2.6.2016

Školský výlet,Bratislava

žiaci školy

3.6.2016

MDD - kino MAX

  školský dvor

ocenení žiaci

7.6.2016

Laser aréna, Trenčín

5.A,5.B,5.C

7.6.2016

Geografická vychádzka,Soblahov /orientácia v teréne/

6.A

7.6.2016

Pobyt v prírode – lesopark Brezina /pobyt v prírode, športové hry, opekanie, utužovanie kolektívu/

7.A

7.6.2016

Interaktívna výstava na spestrenie vyučovania prírodovedných predmetov MAX,Trenčín

3.B

14.6.2016

Vlastivedná vychádzka, Trenčín /múzeum,galéria/

4.A

15.6.2016

Návšteva  hasičskej zbrojnice,Trenčín

1.C

20.6.2016

Mestská knižnica, Trenčín

/p. Kulíšek/

4.B

21.6.2016

Návšteva  hasičskej zbrojnice,Trenčín

4.A4.B,4.C

22.6.2016

Školský výlet, Bratislava /spoznávanie hl. mesta, plavba po Dunaji/

1.A,1B,1.C

20.6.2016.

Školský výlet – Ostrov

8.A,9.B

24.6.2016

Školský výlet – JUH, Soblahov, Kubranská kyselka

5.A,5.B

24.6.2016

Pobyt v prírode – Ostrov

7.A

24.6.2016

Školský výlet – Brezina, Laser Arena

3.A

27.6.2016

Školský výlet – Bojná

5.C, 6.A, 6.B

28.6.2016

Školský výlet – Beckov, Podolie, Lubina

4.B

29.6.2016

Pobyt v prírode – Kubranská kyselka

4.A, 4.C

29.6.2016

Pobyt v prírode – Kubranská kyselka /rozlúčková opekačka/

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projektové vyučovanie je pre žiakov mimoriadne podnetné. V praxi sa nám osvedčilo okrem práce na väčších projektoch aj realizácia vlastných vnútroškolských projektov, z ktorých niektoré realizujeme už dlhšiu dobu a prinášajú výsledky ako aj mimoriadne pozitívnu spätnú väzbu od žiakov i rodičov. Projekty, ktoré sme realizovali :

Polícia deťom - Projekt prebieha v úzkej spolupráci s PZ Trenčín. Plní informačnú a hlavne prevenčnú funkciu.

(Zá)školáčik - školský časopis s históriou. Posledných 7 rokov vychádza vo formáte A4 a na 24 stranách, v náklade 1500 kusov a je distribuovaný nielen medzi žiakmi našej školy, ktorí ho dostávajú zadarmo, pretože sa na jeho vzniku sami podieľajú. Dlhodobo ako aj tento rok sa umiestňuje v zlatom pásme školských časopisov.

Tajomná noc - spoznávajme školu v čase mimo vyučovania. Program určený žiakom prvých a druhých ročníkov. Množstvo aktivít, stretnutie s divadlom, hudbou a spoznávaním budovy školy netradičnou formou.

Noc s Andersenom - v spolupráci s knižnicami - oficiálne miesto. Rozvoj čitateľskej gramotnosti a lásky k písanému slovu. Venované žiakom tretích a štrvrtých ročníkov.

Výborný vnútroškolský projekt, ktorý je venovaný žiakom ISCED 1

Galéria a my - pod odborným vedením galerijnej pedagogičky , žiaci absolvovali prehliadku diel a motivovaní zážitkami tvorili v priestoroch galérie vlastné výtvarné diela.

Komparo pre 9. ročník, príprava na testovanie /zo SJL, MAT/

Digiškola na kolesách

Finančná gramotnosť - pre žiakov ISCED II.

Matematický klokan

Pytagoriáda 6.- 8. roč.

Moja životná cesta CPPPaP Trenčín pre 8. ročník

Žiacky parlament - v spolupráci s Mestom Trenčín

Písmenková víla - vnútroškolský projekt pre predškolákov.

Čas premien

T9 - testovanie 9. roč. + e-testovanie

E-testovanie - T-5

Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka I. a II. Stupeň MPC

Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecne vzdelávacie predmety UIPŠ

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva MŠVVaŠ SR

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania NÚCEM

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Situácia v oblasti priestorových a materiálno-technických podmienkach, ktorá vo všeobecnosti nie je na dobrej úrovni sa nám darí postupne zlepšovať. K zlepšeniu využívame vlastné zdroje ale veľmi nám vypomáha pomoc a podpora zo strany Rady rodičov a zriadovateľa. Výrazne nám pomáhajú aj zdroje z podnikateľského prostredia.

V školskom roku 2015/2016 sa nám podarilo vyriešiť problém vstupných schodov do budovy školy. V´daka komplexnej rekonštrukcii vrátane brúsenia podkladového kameňa pri vchode je všetko bezpečné a protišmykové.

Vonkajšie priestory pri vstupe do budovy sú opravené a čerstvo vymaľované.

Vymaľovali sme aj 6 školských tried, rôzne opravy na stenách chodieb a vstupov k výťahu. Vrátane nástreku radiatorov na celom poschodí. Opravili a nastriekali sme 16 kusov dverí.

V priebehu roka sme realizovali opravu podlahy v učebni Fyziky. Čiastočne podľa potreby sme obnovili PC techniku, vrátane novej veľkokapacitnej kopírky.

Na školských ihriskách bolo potrebné vymeniť zdevastovanú basketbalovú dosku /zavinenie cudzej osoby/, siete na bránkach a basketbalových košoch a drobné opravy chodníka.

Na základe dlhodobého plánu sme zrekonštruovali učebňu hudobnej výchovy, vrátane interaktívnej tabule a prístupu na internet, čím sme získali novú interaktívnu učebňu vhodnú pre výučbu žiakov nižšieho stredného vydelávania.. Tu však je ešte potrebné výmeniť okiná. Okná v budove máme vymenené a výrazným spôsobom zlepšili kvalitu prostredia. Nemáme však vymenené okná v pivničných priestoroch a to vidíme ako potrebné urýchlene riešiť, pre zlepšenie prostredia.

S podporov rodičov sa nám výrazne, nie však úplne podarilo riešiť problématické priestory šatní. Do prvých tried a troch oddelení ŠKD sme zabezpečili didaktickú techniku vrátane PC notebook-u pre výchovnú poradkyňu, televízory, magnetofóny pre výučbu jazykov, DVD prehrávače a rôzne spoločenské a logické hry, ktoré výrazným spôsobom napomáhajú každodennému výchovno-vzdelávaciemu procesu.

V čase letných prázdnin sme vymenili 12 ks umývadiel ako aj vodovodných točiek, Vymenili sme toaletu v kuchyni a opravili sa podlahy učebni a šatni pre primárne vzdelávanie. V spoločenskej miestnosti bola potrebná výmena koberca. Podarilo sa nám vymeniť nábytok vo všetkých troch triedach prvých ročníkov. V tomto trende chceme pokračovať aj v budúcnosti tak aby sme v časovom horizonte piatich rokov mohli vybaviť rovnocenne všetky triedy.

Bežnú prevádzku, nutné drobné opravy a údržbu škola rieši z vlastného rozpočtu, prípadne za pomoci rady rodičov a rôznych sponzorov. Doplnili a obnovili sme časť športového náradia a rôzne pomôcky potrebné k zlepšeniu kvality vzdelávania.

Realizovali sme drobné prevádzkové opravy športovísk.

Ako mimoriadne dôležitú súčasť vyučovacieho procesu vidíme neustále zlepšovanie materiálno-technického vybavenia školy IKT zariadeniami. Potreba zlepšovať a obmieňať zariadenia je však veľmi vysoká vzhľadom na ich sústavnú potrebu využívania sa javí ako úloha každoročná..

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy od 1.9.2015 do 31.8.2016

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu:

- dotácia na osobné náklady / mzdy a odvody do poistných fondov/ 

   učiteľov a prevádzkových zamestnancov školy bola                         581 950   EUR       

- dotácia na osobné náklady asistentov učiteľa                                       15 455  EUR           

- dotácia na prevádzku školy /energie, tovary a služby + dotácia

na učebnice+ŠvP+LVK/                                                                       121 229,22   EUR                                              

Finančné prostriedky prijaté zo vzdelávacích poukazov              11 475   EUR          

- čerpanie bolo nasledovné:

   na odmeny a odvody  vedúcim krúžkov                                          11 034,58 EUR                

   na  zakúpenie učebných pomôcok                                                                    EUR                                            

   príspevok na úhradu energií                                                                      253  EUR   

 

           

 Zriaďovateľ Mesto Trenčín

 dotácia na mzdy a odvody sociálneho pedagóga                                 5073 EUR

 

Finančné prostriedky mimo dotácie zo štátneho rozpočtu

                                                

Škola získala vlastné príjmy vo výške  1 319,35 EUR  za prenájom priestorov, ktoré boli použité na údržbu školy.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube detí od 1.9.2015  do  31.8.2016

Dotácia z rozpočtu zriaďovateľa Mesto Trenčín na činnosť školského 

klubu detí   bola vo výške                                                                                77686 EUR   

Príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou

školského klubu detí boli                                                                                 12 649,96 EUR   

Spolu boli vyčerpané  finančné prostriedky na činnosť školského klubu        90335,96 EUR.

                                                                                                                                

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Na konci školského roku bol zverejnený rebríček škôl v SR v ktorom našej škole patrí 24.-25. miesto v rámci škôl v Slovenskej republike. V rámci Trenčianskeho kraja sme sa umiestnili na 20. mieste.

Rebríček úspešnosti vypracoval INEKO /INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti/.

Na základe tohto nezávislého hodnotenia môžeme konštatovať že sa nám darí plniť naše ciele na mimoriadne vysokej úrovni. Vypovedá to tiež o kvalite výchovno- vzdelávacieho procesu a vysokej úrovni kvality pedagógov našej školy.

Všeobecné základné vzdelanie je nevyhnutnou podmienkou na rozvoj intelektuálneho potenciálu a všeobecný rozvoj detskej osobnosti. Kvalitné základné vzdelanie je nutnosťou pre dosiahnutie všestrannosti, vzdelanosti, tvorivosti a samostatnosti v uvažovaní a konaní mladých ľudí. Na základe úrovne kvality musíme byť škola preferujúca rovnosť šancí. Škola, v ktorej každý žiak môže byť lepším a zodpovedným za svoj vlastný rozvoj. Škola, ktorá poskytuje možnosti.

Poslanie školy:

Vytvárať efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom by žiaci a zamestnanci zažívali pocit úspechu a radosti.

Poskytovať podmienky pre kvalitný vyučovací proces zameraný na praktické použitie teoretických vedomosti, jazykových a informačných zručností a prípravu na stredoškolské štúdium.

Hodnotový systém školy:

- spolupráca a komunikácia - na všetkých úrovniach denného života

- učenie sa činnosťou

- sloboda a zodpovednosť

- rast a rozvoj žiackej osobnosti.

- v rámci možností individuálny prístup k žiakom.

Strategický cieľ školy

Pripraviť vyučovanie tak, aby bolo orientované na zisk kľúčových kompetencií žiakov. Úspešnou realizáciou takýchto procesov v každom vyučovacom predmete žiaci získajú kompetencie na celoživotné vzdelávanie:

1. komunikačné schopnosti a spôsobilosti v rodnom i cudzom jazyku

2. schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy

3. pracovať s modernými informačnými technológiami

4. sociálne schopnosti - sebahodnotenie

5. schopnosť presadzovať občianske princípy

Profilácia školy:

Kvalitné jazykové vzdelávanie

Rozvoj technického myslenia a informatiky

Rozvoj telesnej a psychickej zdatnosti

Podpora výchovy a vzdelávania v mimovyučovacom čase

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

V priebehu školského roka bola škola viackrát spomínaná v regionálnych i celoštátnych periodikách, internetovej televízii i v RTVS. Sme veľmi radi, že v školskom roku 2015/*2016 nebolo potrebné udeliť ani jednu zníženú známku zo správania.

V rebríčku TESTOVANIE 9 patrí našej škole v Trenčianskom kraji 8 priečka a TESTOVANÍ 5 sme na 25. mieste.

Na základe tohto nezávislého hodnotenia môžeme konštatovať že sa nám darí plniť naše ciele na mimoriadne vysokej úrovni. Vypovedá to tiež o kvalite výchovno- vzdelávacieho procesu a vysokej úrovni kvality pedagógov našej školy.

Rebríček úspešnosti vypracoval INEKO /INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti/.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

ZÁUJMOVÉ   VZDELÁVANIE   -   KRÚŽKY             šk. r. 2015/2016

Názov krúžku

Meno,vedúceho

Roč.

Deň,hod.

miesto

Výtvarný krúžok

Lubjáková

1.-2. roč.

pondelok

13,00 – 14,30

uč. ANJ

Výtvarný krúžok

Lubjáková

3. roč.

pondelok

14,30 – 16,00

uč. ANJ

Farbičky – čarbičky

Šedivá

4.roč.,1.roč.

štvrtok

13,30-15,30

4.C

Gitarový

pokročilí

Ivanovičová

3.-6. roč.

pondelok

14,00-16,00

2.A

Športovo - turistický

Dúcky,Sokolová

1.- 9.roč.

sobota

Športovo - turistický

Dúcky,Sokolová

1.- 9.roč.

sobota

Loptové hry /podľa počtu/

Dúcky

1.-2.roč.

pondelok

13,30 – 15,00

telocvičňa

Loptové hry /podľa počtu/

Dúcky

3. - 4. roč.

streda

13,30-15,00

telocvičňa

Flauta

Ripková

2.- 4. roč.

pondelok

14,00

1.C

SJL- Budem stredoškolák /príprava na testovanie 9/

Králová

9.B

štvrtok

14,00-15,00

9.B

M- Budem stredoškolák /príprava na testovanie 9/

Novosadová

9.B

utorok

14,00-15,00

9.B

 M–Zvládnem to

/príprava na testovanie 9/

Novosadová

9.A

štvrtok

14,00-15,00

9.A

SJL –Zvládnem to

/príprava na testovanie 9/

Králová

9.A

utorok

14,00-15,00

9.A

Redakčný krúžok 

Bošanská

4.-9.roč.

streda

13,30-15,30

PC II

Spoločensko -historický

Kišková

5. -9. roč.

štvrtok

13,45-15,30

spol. miestn.

Florbal ml. žiaci

Vlnka

3.,4.,5.

piatok

14,00 -15,30

telocvičňa

Florbal dievčatá

Coboriová

6.,7.,8.,9

utorok

14,00-15,30

telocvičňa

Maškrtníček

Žemberová

5.-6.roč.

pondelok

14,00-15,30

kuchynka

Badminton:

krúžok

-----------------------     

club

Klimo, Gašparovič

Klimo

pondelok

17,00 – 18,30

utorok, štvrtok

17,30 – 19,30

telocvičňa

Tanečný krúžok

Sobková

2.-3.roč.

štvrtok

13,30 – 15,15

telocvičňa

Šikovné rúčky

Gajdúšková

 1.-2.roč.

Piatok

13,30 – 15,00

ŠKD

vychovávateľky

denne

15,00-17,00

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spoluprácu s rodičmi hodnotíme mimoriadne pozitívne. Rodičia sa výrazným spôsobom podieľajú na mnohých aktivitách školy. V niektorých prípadoch sa zapájajú aj v rámci organizácie a realizácie podujatí pripravovaných školou. Prejavujú aktívny záujem nielen o podujatia ale sú nápomocní i pri obnove materiálno-technického zabezpečenia a zlepšovaní kvality školských pomôcok.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola v rámci svojich možností spolupracuje s množstvom rôznych partnerov. Je potrebné spomenúť aktívnu spoluprácu so zriaďovateľom školy Mestom Trenčín a jeho organizačnými zložkami.

Mimoriadne dobrá a je aj spolupráca s MPC Trenčín a HAZZ Trenčín, Krajskou knižnicou M.Rešetku v Trenčíne, Galériou M.A.Bazovského či Trenčianskym hradom.

Mimoriadne pozitívne hodnotíme aj spoluprácu s PZ SR a v poslednej dobe aj spoluprácu s Mestskou políciou Trenčín, ktoré sa podieľajú aj na vzdelávacích aktivitách. Tradične výborná spolupráca je s futbalovým klubom pôsobiacim v našom meste AS Trenčín.

V neposlednom rade je potrebné spomenúť pomoc a podporu školy a školských aktivít širokým spektrom podnikateľských subjektov mesta ale aj z blízkeho či vzdialenejšieho okolia, ktorí sú ochotní a schopní pomáhať pri rôznych príležitostiach. Týmto v mene našej školy , žiakov i učiteľov ďakujeme.

Záver

Školský rok 2015/ 2016 môžene hodnotiť naozaj pozitívne.

Podarilo sa nám zrealizovať aktivity rôzneho charakteru. Od vzdelávacích, zabezpečenie testovania vedomostí našich žiakov aj elektronickou formou, kde sme uspeli v konkurenci SR naozaj úspešne. V nezávislom hodonotení škôl / INEKO/ dosahujeme popredné priečky v kraji aj na Slovensku.

Naši žiaci uspeli v množstve rôznych vedomostných i športových súťažiach. Organizovali sme aktivity pre žiakov rodičov i okolitú komunitu /Ples, MDD,Noc s Andersenom, Tajomná noc, Písmenková víla, Primátorský florbalový turnaj, Dračie lode a podobne/.

Opravy a obnovy budovy zvýšili kvalitu priestorov školy a vzbavenie materiálno technickými prostriedkami /IKT technika, magnetofóny, mapy a iné vydelávacie pomôcky/skvalitnili aj výchovno-vzdelávací proces..

Škola disponuje šikovnými žiakmi, výbornými nadšenými pedagógmi a k jej obrazu pozitívne prispieva aj kvalita práce v školskom klube detí, sociálny pedagóg a tiež asistenti učiteľa.

Aktivity, ktoré škola organizovala i projekty,na ktorých sme participovali našli pozitívnu odozvu medzi žiakmi, rodičmi a širokou verejnosťou. Je to pre nás záväzkom do budúcnosti, nepoľaviť, naopak snažiť sa ešte viac napĺňať heslo nášho ŠKVP " Učíme srdcom".

Vypracoval: Mgr. Ivan Pavlík

V Trenčíne, august 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25,augusta 2016.

Správa prerokovaná v Rade školy dňa 17. októbra 2016