Predstavenie školy
 

Základná škola na Bezručovej ulici č. 66 v Trenčíne je mestskou školou na južnom okraji mestskej časti Stred. Má veľký areál so zeleňou a ihriskami, telocvičňou ( jedna z najväčších školských telocviční v Trenčíne), školský klub a školskú jedáleň. Škola bola otvorená 7. septembra 1964.
Súčasným riaditeľom školy je od 1. 8. 2006 Mgr. Ivan Pavlík.


 


 • Škola v súčasnosti

  Štatistické údaje o žiakoch:  ( k 1.9. 2016)
  Školu navštevuje: 476 žiakov ( 206 chlapcov a 270 dievčat )
  Počet tried: 21 tried ( 11 na 1. stupni a 10 na 2. stupni )
  Počet  oddelení  ŠKD:           Počet detí v ŠKD: 217

  Štatistické údaje o zamestnancoch školy: 
  Počet pedagogických zamestnancov: 38
          z toho na MD: 4
          vychovávateľov v ŠKD: 7
  Počet odborných zamestnancov: 1 (sociálny pracovník)
  Počet nepedagogických zamestnancov: 13
          z toho zamestnanci ŠJ: 7


  Ciele školy