Predstavenie školy

Základná škola na Bezručovej ulici č. 66 v Trenčíne
je mestskou školou na južnom okraji mestskej časti Stred.

Má veľký areál so zeleňou a ihriskami, telocvičňou
(jedna z najväčších školských telocviční v Trenčíne),
školský klub a školskú jedáleň.

Škola bola otvorená 7. septembra 1964.
Súčasným riaditeľom školy je od 1. 8. 2006 Mgr. Ivan Pavlík.

 

 
Škola v súčasnosti

Štatistické údaje o žiakoch:  ( k 1.9. 2022)
Školu navštevuje: 483 žiakov  (8 v zahraničí)
Počet tried: 21 tried ( 10 na 1. stupni a 11 na 2. stupni )
Počet  oddelení  ŠKD:           Počet detí v ŠKD: 209

Štatistické údaje o zamestnancoch školy: 
Počet pedagogických zamestnancov: 61
        z toho na MD: 2
        vychovávateľov v ŠKD: 7
Počet odborných zamestnancov: 1
Počet nepedagogických zamestnancov: 13
        z toho zamestnanci ŠJ: 7
 


Ciele školy