Školský podporný tím

 
     
Školský podporný tím je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov, ktorí spolupracujú najmä s triednymi učiteľmi, žiakmi, vychovávateľmi a rodičmi. Školský podporný tím tvorí školská psychologička, školská sociálna pedagogička, školská špeciálna pedagogička a asistentky učiteľa.
Cieľom je budovať inkluzívnu klímu a kultúru v škole, zabezpečiť rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, čo vedie k dosiahnutiu primeraného stupňa vzdelania, rozvoju ich schopností a primeraného začlenenia do spoločnosti.
Spoločnými silami pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, s ohľadom na jeho možnosti a potreby.
Podporujeme vytváranie pozitívnej sociálno-emocionálnej klímy medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi a súčasne sa snažíme vytvárať atmosféru dôvery, prijatia a priateľstva.
     
                   Členovia školského podporného tímu:
  Školská psychologička: Mgr. Alexandra Harušťáková
  Školská sociálna pedagogička: Mgr. Marcela Pipitová
  Školská špeciálna pedagogička: Mgr. Lucia Brániková
  Pedagogické asistentky učiteľa: Mgr. Lenka Šedivá
Henrieta Hniličková   
Bc. Lenka Talianová
Henrieta Padová
 

 

 
  Školská psychologička:  
 

·       podieľa sa na vytváraní optimálneho prostredia pre výchovno-vzdelávací proces,

·       poskytuje odborné konzultácie žiakom, zákonným zástupcom detí, ale aj pedagogickým zamestnancom,

·       vykonáva odborné činnosti i pravidelnú/jednorazovú, individuálnu/skupinovú psychologickú intervenciu, prevenciu a psychologické poradenstvo,

·       zabezpečuje prvý kontakt a následne odbornú pomoc pri ťažkostiach,

·       spoznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, vlastnosti, identifikuje poruchy učenia a správania, spolu so školským podporným tímom a pedagogickými zamestnancami sa snaží o ich zmiernenie,

·       podporuje a pomáha žiakom so ŠVVP,

·       poskytuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s úzkosťami, emocionálnymi problémami, s ťažkosťami v učení a správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,

·       podporuje emocionálny, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov,

·       preventívna činnosť je zameraná na pozorovanie žiakov- odhaľuje možné nefungujúce vzťahy v triednom kolektíve a problémových žiakov,

·       pomáha predchádzať rizikovému správania žiakov (šikanovanie, užívanie návykových látok, agresia..),

·       aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách pre zlepšenie školskej klímy,

·       sleduje adaptáciu prvákov, nových žiakov a poskytuje pomoc pri ich  začlenení sa do kolektívu,

·       spolupracuje s odbornými zamestnancami CPPPaP a CŠPP, s odbornými inštitúciami ÚPSVaR, sociálnou kuratelou, mestskou políciou, KRPZ.

  Školská sociálna pedagogička:  
 

·       plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho a etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie správania,

·       vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo inak znevýhodnených detí a žiakov, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov školy,

·       poskytuje poradenstvo pri riešení problematického správania sa žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus,

·       podporuje a pomáha žiakom a rodičom pochádzajúcim z dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,

·       podporuje žiakov, učiteľov a rodičov vo výchovno-vzdelávacej činnosti,

·       zlepšuje sociálnu klímu v triedach, napomáha rozvoju emocionálnej inteligencie,

·       vykonáva skupinovú prácu s triednym kolektívom so zameraním na vytváranie priaznivej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu,

·       vykonáva preventívne aktivity zamerané na podporu vzťahov, ktoré prispievajú k pozitívnej klíme v školskom prostredí, adaptačné aktivity,

·       podporuje a pomáha žiakom so ŠVVP, slabo prospievajúcim žiakom,

·       pravidelná intervencia so žiakom či skupinkou žiakov,

·       mediácia v oblasti riešenia konfliktov,

·       úzko spolupracuje s jednotlivými členmi školského podporného tímu a s triednymi učiteľmi,

·       spolupracuje s odbornými zamestnancami CPPPaP a CŠPP, s odbornými inštitúciami ÚPSVaR, sociálnou kuratelou, mestskou políciou, KRPZ a Mestským úradom

v Trenčíne (Útvar sociálnych vecí, Útvar školstva).

  Školská špeciálna pedagogička:  
 

·       poskytuje žiakom počas vyučovania individuálne/skupinové špeciálnopedagogické intervencie,

·       pomáha deťom pri adaptácii na školu, príp. pri rôznych nepredvídaných okolnostiach,

·       počas vyučovania vykonáva diagnostické sledovania detí s problémami v učení a  správaní a následne realizuje špeciálnopedagogické cvičenia zamerané na rozvoj oslabených oblastí dieťaťa,

·       poskytuje individuálne konzultácie a špeciálnopedagogické poradenstvo rodičom žiakov našej školy,

·       rodičov integrovaných a zohľadňovaných žiakov oboznamuje s podmienkami vzdelávania a možnosťami, ako pomôcť ich dieťaťu,

·       rodičov individuálne začlenených žiakov oboznamuje s IVVP (individuálny výchovnovzdelávací program),

·       poskytuje odborné konzultácie triednym učiteľom a ostatným vyučujúcim,

·       spolupracuje so školským sociálnym pedagógom, školským psychológom a asistentmi učiteľa,

·       aktívna účasť pri zápise žiakov do 1. ročníkov.

  Pedagogické asistentky učiteľa:  
 

·       úzko spolupracujú s pedagogickými zamestnancami a jednotlivými členmi školského podporného tímu podľa potreby,

·       na hodinách sa venujú primárne žiakom so ŠVVP,

·       pomáhajú žiakom pochopiť zadanie úlohy, vysvetliť poučky a javy, ktorým žiak  nerozumie,

·       pomáhajú pri hľadaní účinných stratégií na rozvoj žiakov so zdravotným znevýhodnením a podieľajú sa na skvalitňovaní vyučovacieho procesu konkrétnych žiakov,

·       vykonávajú individuálnu/ skupinovú prácu so žiakmi podľa pokynov vyučujúceho,

·       pomáhajú vytvárať priateľskú klímu v triednom prostredí,

·       pomocou adekvátnych výchovných metód motivujú a vychovávajú žiakov „ zvnútra“ a dávajú im najavo, že sú jedinečnými osobnosťami, ktoré však nesú zodpovednosť za každé svoje rozhodnutie, skutok či správanie,

·       uľahčujú adaptáciu žiaka so znevýhodnením na prostredie školy a pomáhajú mu pri prekonávaní bariér.

     
  KEDY SA OBRÁTIŤ NA ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM ?
  Žiaci:  
 

·       ak sa chcete porozprávať, nemáte s kým a cítite sa osamelí, smutní,

·       ak máte pocit, že problémy neviete riešiť,

·       ak vám nejde učenie  a nedarí sa vám v školskom prospechu,

·       ak potrebujete zlepšiť vzťahy v triede a v domácom prostredí,

·       ak máte ubolené srdce, problémy v láske alebo vo vzťahoch s rovesníkmi,

·       ak prežívate smrť alebo chorobu blízkeho,

·       ak hľadáte pomoc pri riešení konfliktov a hádok,

·       ak nezvládate svoj hnev, zlosť či strach,

·       ak máte problémy s fajčením, žuvacím tabakom, alkoholom a inými návykovými latkami, s jedlom a spánkom,

·       ak máte akúkoľvek inú tému, o ktorej sa chcete porozprávať, ste u nás vítaní.

  Rodičia:  
 

·       pri pomoci žiakom so ŠVVP,

·       pri riešení sociálnych vzťahov, klímy v triede,

·       pri riešení problémov žiakov v učení a v správaní,

·       pri potrebe riešenia zmien v správaní a prežívaní žiakov (šikanovanie, separácia, sebapoškodzovanie, záškoláctvo, smútok, úzkosť, strach, zmeny správania, strata záujmu, tréma..),

·       pri riešení akýchkoľvek iných problémov.

 

,,VŠETCI SME NA JEDNEJ LODI, ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM JE TU PRE VÁS.

     
  Konzultačné hodiny ŠPT pre rodičov: streda od 13:30-15:00 (individuálna konzultácia po dohode mailom)
 


Kontakt:           spt.bezrucova@gmail.com