Zoznam členov Rady školy pri Základnej škole, Bezručova 66, Trenčín
 

P. č. Priezvisko a meno, titul Funkcia v RŠ Zastupuje
1. Štulraiter Jaroslav člen rodičov
2. Kraus źudovít člen rodičov
3. Nováková Ingrid člen rodičov
4. Laco Andrej člen rodičov
5. Compežová Natália, Mgr. člen nepedagogických zamestnancov
6. Čudaiová Martina, Mgr. člen pedagógov
7. Šmatláková Ožga, PaedDr. predseda pedagógov
8. Medal Richard, Mgr. člen zriaďovateža
9. Struhárová Eva člen zriaďovateža
10. Moško Michal, Mgr. člen zriaďovateža
11. Žďársky Šimon, MUDr. člen zriaďovateža