Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2018 / 2019

 
Por. č.Meno zamestnanca Aprobácia TriednictvoFunkcia
1. Mgr. Coboriová Katarína Tv  správca zbierok - TSV
2. Mgr. Čudaiová Martina 1. st.3. A správca školskej žiackej knižnice
3. Mgr. Dúcky Pavol 1. st.2. A správca - skladu učebníc 1. - 4. ročník
koordinátor enviromentálnej výchovy
4. Mgr. Gemerová Anna Sj - Ov - Ev  pdg. zástupkyňa
koordinátorka - Školy podporujúcej zdravie
5. Mgr. Harušťáková Ingrid 1. st.   
6. Mgr. Ivanovičová Zuzana 1. st.   
7. Mgr. Jančová Marcela 1. st.    
8. Mgr. Kiššová Liliana M, Geo 6. B správca zbierok - matematika
9. Ing. Mgr. Kyselicová Jana Nbv ( rk.)
- Thd
- Inf
9. A odb. garant projektu Infovek
koordinátorka - Výchovy k manželstvu a rodičovstvu
správca zbierok - technická vých., PC I.
správca odbor. učebne - PC I.
vedúca PK D - Ov - Ev - Vv - Tv - Hv - Thd
10. Mgr. Lubjáková Katarína 1. st 2. B správca zbierok - 1. - 4. roč.
11. Mgr. Mojžišová Bohdana 1. st.  pdg. zástupkyňa
12. Mgr. Moťovská Monika Ch - F 8. Bsprávca zbierok - chémia, fyzika
správca odbor. učebne - fyzika
správca - skladu učebníc
ved. PK - M - F - Ch - P - Geg - Inf
13. Mgr. Novosadová Eva M - Z 7. Bsprávca zbierok - geografia
14.Mgr. Oravcová Romana 1. st.4. A 
15. Mgr. Pavlík Ivan 1. st. riaditeľ  školy
16.Mgr. Petrechová Barbora Sjl, Vum 7. A správca zbierok - Sjl
17. Mgr. Pomajbová Ivana Aj  ved. PK jazyky
18. Mgr. Reháková Gajdúšková Lenka 1. st. 4. B 
19. Mgr. Ripková Paulína 1. st. 4. Ckoordinátorka - Enviromentálnej výchovy
  Mgr. Rychtárechová Veronika Sj, Hv   
20. Mgr. Šedivá Lenka 1. st.   
21. PaedDr. Šmatláková Oľga M - ZT - Ev - Inf 9. Bvýchovná poradkyňa
kabinet vých. poradcu
správca odbor. učebne - PC II.
22. Mgr. Vaculková Marta P - Pp 8. Akoordinátorka - Drogovej prevencie
správca zbierok - biológia, svet práce
23. Mgr. Vancová Tatiana 1. st   vedúca MZ I. stupeň
zborovňa
24. Ing. Vavríková Soňa Anj    
25. Mgr. Vlnka Martin Tv   správca telocvične
26. Mgr. Brániková Lucia     špeciálny pedagóg
27. Mgr. Jurzová Michaela   3. C  
28. Mgr. Jordánová Katarína Aj, SjLMD  
29. Mgr. Chochlíková Veronika 1. st.MD  
30. Mgr. Králová Miroslava Sjl, Vyv MD  
         
         
        
Asistentky učiteľa:
Mgr. Marcela Pipitová
Mgr. Miroslava Macková
Vychovávateľky :
Bc. Dagmar Sokolová,
Mgr. Anna Kollerová ,
Mgr. Žaneta Pavlíková
Bc. Zuzana Grežďová
Mgr. Silvia Aková- Zaťková
, MD
Mgr. Miroslava Macková
Bc. Dominika Kováčová, MD
 


Prevádzkoví zamestnanci v školskom roku 2018/2019

Meno zamestnanca Funkcia
Ing. Zuzana Virguš zást. pre úsek ekonomický a technický
Bc. Marcela Sollárová odborná referentka
Jarmila Habšudová domovníčka - vedúca upratovačiek
Mária Ondreková upratovačka
Dana Psotová upratovačka
Jana Pajtinková upratovačka
Mgr. Natália Compeľová vedúca školskej jedálne
Alena Rajnohová kuchárka
Zuzana Veľká pomocná kuchárka
Vlasta Machatová pomocná kuchárka
Magdaléna Majzlánová pomocná kuchárka
Mária Božiková kuchárka
   

TOPlist