ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 

Podľa VZN Mesta Trenčín č. 7/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín č.13/2008, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, upravuje sa výška stravného od 1. októbra 2011 nasledovne:

cena obeda pre žiakov:  
I. stupňa: 0,95 EUR
II. stupňa  : 1,01 EUR

Obedy je možné odhlásiť, respektíve prihlásiť deň vopred osobne, na č.t.: 032/6521771, alebo na mail:  skolskajedalenbezrucova@centrum.sk
Zloženky treba uhradiť do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. V prípade ochorenia stravníka sa vydá obed v prvý deň choroby do obedára,  v nasledujúce dni treba dieťa zo stravy odhlásiť.

Pri strate stravných lístkov sa náhrada neposkytuje.

Stravné prosíme uhrádzať na číslo účtu:

4016482217/7500


IBAN ŠJ         -  SK34 7500 0000 0040 1648 2217
 

V Trenčíne, dňa 02. 09. 2015                         Mgr.  Natália COMPEĽOVÁ, vedúca ŠJ

 
 
POSLANIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
 
        Prioritnou úlohou školského stravovania v celom systéme (od predškolských zariadení až po vysoké školy) ako súčasti starostlivosti o deti a mládež je ozdraviť výživu, ozdraviť celú našu populáciu, ovplyvniť sociálno-ekonomický rast spoločnosti pozitívnym vývojom zdravotného stavu mladej generácie. Dôrazné plnenie programu výživy obyvateľstva, hlavne v školskom stravovaní je podmienené nielen účasťou, ale aj aktívnou pomocou všetkých zložiek spoločnosti, najmä na úrovni orgánov, ekonomických subjektov, rodiny, školy a podobne.

        Zdravotný stav obyvateľstva zaznamenal v posledných desaťročiach negatívne tendencie. Nepriaznivé pôsobenie zlých výživových návykov sa výrazne odrazilo na výskyte viacerých ochorení u detí a dospievajúcej mládeže. Čoraz viac detí trpí nízkou hladinou železa, vápnika, bielkovín, nedostatkom vitamínu C.
Našou snahou je zachovať súčasný stav, pripraviť všetky podmienky pre plnenie opatrení smerujúcich k ďalšiemu rozvoju systému školského stravovania a to zlepšením podmienok nadväzujúcich na komplexný prístup k riešeniu problémov.
        Pritom teplé hlavné jedlo dňa podávané v správnom čase je dôležitou yložkou celodenného zdravého jedálnička. Školské stravovanie umožní vašim deťom prostredníctvom obedného menu stravovať sa:
  • v správnom čase – pokiaľ vaše dieťa pravidelne nedopĺňa potrebnú energiu v správnom zložení, jeho sústredenie a výkon klesajú. Školské stravovanie umožní vašim deťom zvládnuť aj druhú polovicu dňa v správnom nasadení.
  • zdravo – vyvážená strava dodá potrebnú energiu na zvládnutie náročných dní.
  • bezpečne – dodržiavame bezpečnostné a hygienické normy a štandardy, takže naše školské stravovanie je pre vaše deti bezpečné.
  • chutne – nie len nezdravá strava je chutná. Máme overené receptúry, šikovný personál a široké možnosti výberu. Vaše deti si určite vyberú, na čo práve majú chuť.
  • pestro – široká škála jedál každý deň dáva vašim deťom možnosť výberu. Vhodné kombinácie zabezpečia pre vaše deti zdravý a pestrý jedálniček počas celého týždňa.
  • za rozumnú cenu – školské stravovanie je spolufinancované. Takže výsledná cena je vždy priaznivejšia ako stravovanie v reštaurácii.
  • bez starostí – zbavíme vás každodenných starostí s varením. Nemusíte vymýšľať, čo dnes opäť variť. Pokiaľ má vaše dieťa jedno teplé jedlo denne, ktoré mu naše školské stravovanie ponúka, najväčšiu starosť máte vyriešenú.