ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 

Dotovaná strava:

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania a súčasne odobral obed
Zákonný zástupca žiaka uhrádza plnú stanovenú sumu za stravu, v prípade včasného neodhlásenia alebo neodobrania obeda.

Od 1.11.2019 platí nové finančné pásmo.

Stravovanie bez obmedzenia:                           

·         pre I. stupeň je 1,21 €,  rodič dopláca 0,01 €                 

·         pre II. stupeň je 1,30 €, rodič  dopláca 0,10 €               
Režijné náklady:

   Zákonný zástupca žiaka prispieva paušálne čiastkou 8,-- € mesačne.

 Trvalé príkazy na úhradu:

Stravovanie bez obmedzenia:

I. stupeň:  stravné 0,20 € + paušálna mesačná réžia 8,00 € = 8,20 € mesačne,

(0,01 € x 20 obedov = 0,20 €) 

II. stupeň: stravné 2,00 € + paušálna mesačná réžia 8,00 € = 10,00 € mesačne,

(0,10 € x 20 obedov = 2,00 €)

8,- € paušálne mesačne za réžiu.(možnosť zaplatiť aj viac mesiacov naraz)

Do poznámky vždy uviesť meno a triedu dieťaťa!

ČÍSLO ÚČTU školskej jedálne: IBAN: SK34 7500 0000 0040 16482217

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy:
Odhlásenie alebo opätovné prihlásenie stravy je možné:
      -  na termináli ktorý je umiestnený vedľa kancelárie vedúcej ŠJ v čase otvorenia jedálne, len prostredníctvom čipu
      - cez internet na mailovej adrese:
skolskajedalenbezrucova@centrum.sk, deň dopredu do 14.00 hod.
      - v kancelárii školskej jedálne alebo na tel. čísle:
032/6521771
      - v pondelok sa dá obed odhlásiť do 7:30 hod.


V prípade nejasností prosím kontaktujte  vedúcu ŠJ na tel. čísle
032/6521771. 

                                                                                                    
 Vedúca školskej jedálne

 

POSLANIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
 
        Prioritnou úlohou školského stravovania v celom systéme (od predškolských zariadení až po vysoké školy) ako súčasti starostlivosti o deti a mládež je ozdraviť výživu, ozdraviť celú našu populáciu, ovplyvniť sociálno-ekonomický rast spoločnosti pozitívnym vývojom zdravotného stavu mladej generácie. Dôrazné plnenie programu výživy obyvateľstva, hlavne v školskom stravovaní je podmienené nielen účasťou, ale aj aktívnou pomocou všetkých zložiek spoločnosti, najmä na úrovni orgánov, ekonomických subjektov, rodiny, školy a podobne.

        Zdravotný stav obyvateľstva zaznamenal v posledných desaťročiach negatívne tendencie. Nepriaznivé pôsobenie zlých výživových návykov sa výrazne odrazilo na výskyte viacerých ochorení u detí a dospievajúcej mládeže. Čoraz viac detí trpí nízkou hladinou železa, vápnika, bielkovín, nedostatkom vitamínu C.
Našou snahou je zachovať súčasný stav, pripraviť všetky podmienky pre plnenie opatrení smerujúcich k ďalšiemu rozvoju systému školského stravovania a to zlepšením podmienok nadväzujúcich na komplexný prístup k riešeniu problémov.
        Pritom teplé hlavné jedlo dňa podávané v správnom čase je dôležitou yložkou celodenného zdravého jedálnička. Školské stravovanie umožní vašim deťom prostredníctvom obedného menu stravovať sa:
  • v správnom čase – pokiaľ vaše dieťa pravidelne nedopĺňa potrebnú energiu v správnom zložení, jeho sústredenie a výkon klesajú. Školské stravovanie umožní vašim deťom zvládnuť aj druhú polovicu dňa v správnom nasadení.
  • zdravo – vyvážená strava dodá potrebnú energiu na zvládnutie náročných dní.
  • bezpečne – dodržiavame bezpečnostné a hygienické normy a štandardy, takže naše školské stravovanie je pre vaše deti bezpečné.
  • chutne – nie len nezdravá strava je chutná. Máme overené receptúry, šikovný personál a široké možnosti výberu. Vaše deti si určite vyberú, na čo práve majú chuť.
  • pestro – široká škála jedál každý deň dáva vašim deťom možnosť výberu. Vhodné kombinácie zabezpečia pre vaše deti zdravý a pestrý jedálniček počas celého týždňa.
  • za rozumnú cenu – školské stravovanie je spolufinancované. Takže výsledná cena je vždy priaznivejšia ako stravovanie v reštaurácii.
  • bez starostí – zbavíme vás každodenných starostí s varením. Nemusíte vymýšľať, čo dnes opäť variť. Pokiaľ má vaše dieťa jedno teplé jedlo denne, ktoré mu naše školské stravovanie ponúka, najväčšiu starosť máte vyriešenú.