1 2 3 4
Pondelok
Matematika
Kliknutím otvoriť
Fyzika

Kliknutím otvoriť

Chémia

kliknutím otvoriť

I. stupeň

Utorok

Slovenský
jazyk

Kliknutím otvoriť

Anglický
jazyk

Kliknutím otvoriť

Nemecký
jazyk

 
Streda

Biológia

Kliknutím otvoriť

Dejepis

Geografia

Informatika

Kliknutím otvoriť

Štvrtok

Občianska
výchova

Etická
výchova

Náboženská
výchova

Kliknutím otvoriť

 
Piatok

Výtvarná
výchova

Technika

Kliknutím otvoriť

Telesná
výchova

Hudobná
výchova