Vážení rodičia,

Od 1.6.2020 sa otvára škola pre deti 1. – 5. ročníka, nástup do školy je dobrovoľný, na základe vopred vyjadreného  záujmu zákonného zástupcu žiaka. Triedni učitelia budú zisťovať, či Vaše dieťa bude, alebo nebude navštevovať školu od 1.6. 2020.
Škola bude otvorená v čase od 7.30 hod.  – 16.30. hod.
Deti budú v škole v spoločnej triede s maximálnym počtom 20 detí. Žiaci, s cieľom ochrany pred šírením ochorenia COVID-19, môžu prichádzať a odchádzať zo školy len s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Sprevádzajúce osoby nesmú vstupovať, ani sa pohybovať v  priestoroch školy. Taktiež je odporúčané minimalizovanie zhromažďovania osôb pred ZŠ.

Pri rannom nástupe do školy bude každodenný zdravotný filter – meranie teploty a povinná dezinfekcia rúk.
Aby sa pred školou nezdržovalo príliš veľa detí, žiaci budú chodiť do školy v časových intervaloch, ktoré budú budúci týždeň zverejnené na webovej stránke školy.

Pred nástupom  do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni musí každé dieťa priniesť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. 

Tlačivo vyhlásenie >>>
Vyplnené a podpísané tlačivo Vaše dieťa ráno musí odovzdať v škole. Ak toto tlačivo dieťa nebude mať, nemôže v ten deň nastúpiť do školy a rodič si ho musí hneď prevziať.
Každý rodič je povinný zabezpečiť pre svoje dieťa na každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne informujte o tejto situácii triedneho učiteľa, alebo školu.

                                                                                                                          Mgr. Ivan Pavlík
                                                                                                                       riaditeľ školy

Prevádzka školských ihrísk pre verejnosť:

              
Od 1. júna 2020 budú pre verejnosť otvorené:
v pracovných dňoch po ukončení výchovno-vzdelávacieho procesu
od 17,00 h -  do 20,00 h
soboty, nedele a sviatky od  9,00 h - do 20,00 h
Prosíme verejnosť o dôsledné dodržiavanie všetkých aktuálnych bezpečnostných a hygienických opatrení.

OZNAM


Vážení  rodiča  a žiaci,  na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl
v čase mimoriadnej situácie,
spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020,
všetky výchovné predmety (HUV, VYV, TSV, ETV, NBV, TEH, INF, cv.TEH, BVP, cv.MAT, OBN )
na konci školského roka nebudú klasifikované známkou.
Žiaci prvých ročníkov budú hodnotení slovným hodnotením.
 

Zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021
Všetky potrebné dokumenty sú uložené nižšie na našej webovej stránke.

V prípade, že nemáte možnosť stiahnuť si a vytlačiť potrebné tlačivá, budú vám poskytnuté v škole,  pri overovaní potrebných údajov po skončení mimoriadneho prerušenia vyučovania.

Skôr ako sa dostavíte k zápisu:

1.

vyplňte online elektronickú prihlášku a odošlite:


ELEKTRONICKÁ  PRIHLÁŠKA  >>
 

2. vytlačte a vyplňte žiadosť o prijatie do prvého ročníka, podpíšte obaja zákonní zástupcovia:             

ŽIADOSŤ O PRIJATIE   >>>

3.     ak vaše dieťa žije v spoločnej domácnosti len s jedným zákonným zástupcom vyplňte, podpíšte a vytlačte čestné prehlásenie zákonného zástupcu o informovaní a súhlase druhého (neprítomného) zákonného zástupcu so zápisom do našej školy:

ČESTNÉ VYHLÁSENIE   >>>

4.   ak bude vaše dieťa navštevovať školský klub detí, vytlačte a vyplňte prihlášku do ŠKD a podpíšte:               

PRIHLÁŠKA DO ŠKD   >>>

5. ak budete žiadať o odklad povinnej školskej dochádzky vytlačte a vypíšte tlačivo o odklade, podpíšte, obaja zákonní zástupcovia:

ŽIADOSŤ O ODKLAD   >>>

6. ak budete žiadať o súhlas plnenia školskej dochádzky mimo územia SR, vytlačte, vyplňte a podpíšte oboma zákonnými zástupcami a prineste:

ŽIADOSŤ  O PLNENIE ŠK. DOCHÁDZKY
V ZAHRANIČÍ   >>>

     Kontakt v prípade otázok  nejasností:  sestka@zsbezrucatn.edu.sk
  zsbezrucatn@centrum.sk

Psychologická pomoc pre deti v čase prerušenia školského vyučovania.

Mesto Trenčín vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zriadilo pre žiakov základných škôl psychologickú pomoc v čase zatvorenia škôl.

Všetky informácie a kontakty je možné pozrieť na:
https://trencin.sk/aktuality/psychologicka-poradna-pre-deti-v-case-zatvorenych-skol/

Poradenské zariadenia:


Z dôvodu jednoduchšej a ľahšej informovanosti rodičov pre prípadné vybavovanie žiadostí a vyjadrení, uvádzame kontakty na centrá výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencii vyplývajúcich zo zákona:

Dokument na stiahnutie  >>>
FLORBALOVÝ TURNAJ
FOTOGALÉRIA >>>

foto: Mgr. K. Coboriová

Lyžiarsky výchovno-vzdelávací výcvik
Lyžiarsky výchovno-vzdelávací výcvik sa konal v lyžiarskom stredisku Snowparadise Veľká Rača
v termíne od 2.3. - do 6.3. 2020.  Zúčastnilo sa ho 33 detí zo 7.A a 7.B.
FOTOGALÉRIA >>>

text&foto: Mgr. K. Coboriová

Beseda so spisovateľom
Dňa 2.3. 2020 bola trieda 2. A a 2. B na besede so spisovateľom eko-kníh pánom Zámočníkom.
Všetkých zaujala prednáška o prírode a triedení odpadu, spojená s hrou a súťažami.
FOTOGALÉRIA >>>

text&foto: Mgr. P. Ripková

Naše úspechy
Naše žiačky Emma Kraus z 9. B a Vanda Podoláková z 9. A dosiahli skvelé úspechy v olympiáde z anglického jazyka.
Emma získala 3. miesto v okresnom kole v kategórii 1B
a Vanda 1. miesto v krajskom kole v kategórii 1C a postupuje do celoštátneho kola!
Držíme palce a ďakujeme obom za vynikajúcu reprezentáciu našej školy!

 


 

Vo výnimočný deň sv. Valentína zabojovali Mária Večerová (7B), Andrej Koreň (7A), Nela Soldová (8A), Soňa Jankovičová(8A) a Stanislav Kotrha (9B) v okresnom kole dejepisnej olympiády.
Stankovi sa podarilo vyhrať a postúpiť do krajského kola.
Všetkým historickým nadšencom ĎAKUJEME za účasť a víťazovi držíme palce do ďalšieho kola.

 

text&foto: Mgr.S. Vavríková, Mgr. M.Gregorová

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka - T5
Kliknutím zväčšiť
Kliknutím na obrázok zväčšiť  >>>
Napísali o nás >>>
trencin.sk
Napísali o nás >>>
TNT
Čo sme zažili v školskom roku 2019/20:
SEPTEMBER, OKTÓBER NOVEMBER, DECEMBER, JANUÁR
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20
Zábavná hra s názvom HOP alebo TROP
Exkurzia - 8.A a 8.B

viac >>>
 

Tajomná noc
Exkurzia 4. ročník
Geografická olympiáda - školské kolo
Vedomosti v hrsti
Hviezdoslavov Kubín - I. stupeň

viac >>>

Archív:
2018 / 19 2017 / 18 2016 / 17 2015 / 16
2014 / 15 2013 / 14 2012 / 13 2011 / 12
2010 / 11 2009 / 10 2008 / 09 2007 / 08

 

 
TOPlist

 

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY:

Ak sa Vám nezobrazuje najnovšia verzia webstránky, je nutné si ju manuálne obnoviť.


/
alebo - F5,   ctrl + F5, 
pravé tlačidlo myšky - obnoviť/

Pre dobré fungovanie, je niekedy nutné vymazať históriu prehliadania.

  


 

  

 

JEDÁLNY LÍSTOK      

8.6. - 12.6. 2020
kliknutím zväčšiť >>>

 

kliknutím zväčšiť >>>
1.6. - 5.6. 2020

 

Informácie ŠJ pre stravníkov:
 

Nárok na dotáciu má žiak len v tom prípade, ak sa zúčastňuje vyučovacieho procesu!

kliknutím otvoriť súbor >>>

DOTOVANÁ  STRAVA


Kliknutím otvoriť celý súbor >>>
 
 

ŠKOLSKÉ FOTOGRAFIE:

FOTOGRAFIE
>>>

zo života školy
(kliknutím otvoriť)


 

Konzultačné hodiny učiteľov


ŠKD - archívne foto:
 

FOTOGALÉRIA >>>
 

FOTOGALÉRIA  1 >>>
 

(kliknutím otvoriť fotogalériu)

(kliknutím otvoriť fotogalériu)


 

Nájdete nás aj na FACEBOOKU:

Záškoláčik:


archív  >>>
(Staršie čísla školského časopisu)